Motie Warm welkom voor de grutto


26 november 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op donderdag 26 november 2020;

Constaterende dat:

 • Een van de beleidsaandachtspunten uit de nota Dierenwelzijn het bieden van een goede leefomgeving voor dieren in Alkmaar is;
 • 2020 een dramatisch broedseizoen voor de grutto was; [1]
 • In de weidevogelprovincies opnieuw de noodklok wordt geluid voor deze nationale icoon; [2]
 • Er in de Oudorperhout dit jaar uiteindelijk maar 3 broedparen waren en er slechts 2 kuikens vlieg-vlug zijn geworden; [3]

Overwegende dat:

 • Een natuurgebied als de Oudorperhout, waar midden in de stad weidevogels broeden, waaronder de grutto, uniek is voor Nederland;
 • Er bij de Stichting Oudorperhout heel veel kennis aanwezig is over het juiste beheer van een dergelijk gebied;
 • Zij over een groot aantal vrijwilligers beschikken waar een beroep op gedaan kan worden voor het uitvoeren van werkzaamheden;
 • De Zonnepomp die dit jaar uiteindelijk werd geplaatst en 1 a 2 greppels in plas-dras zette wel iets geholpen heeft maar dat de rest van het weidevogelgebied gortdroog is gebleven;
 • Niets opweegt tegen het gunstige effect van het tijdelijk maar wel op tijd verhogen van het waterpeil met de benodigde centimeters in het hele weidevogelgebied;
 • De contracten van de percelen voor weidevogel en botanisch beheer een opzegtermijn hebben van 6 maanden;

Verzoekt het college:

 • Op korte termijn in gesprek te gaan met alle belanghebbenden (Stichting Oudorperhout, Stadswerk, HHNK en de boeren die nog percelen in beheer hebben) om nog voor het broedseizoen 2021 tot een aanpak te komen die zo optimaal mogelijk is voor de instandhouding van de grutto en andere weidevogels in de Oudorperhout;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kitty van Dam, Partij voor de Dieren
Ema Najetovic, Groen Links
Ronald van Veen, Christen Unie
Katinka Kersen PvdA

[1] http://www.omropfryslan.nl/nieuws/986743-het-jaar-2020-het-slechtste-broedjaar-ooit-voor-de-grutto

[2] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-bescherming-van-de-weidevogel-faalt~bf050410/

[3] Er waren nog maar 7 paar grutto’s in het voorjaar van 2020 neergestreken in de Oudorperhout. Weer 2 grutto’s minder dan in 2019. Het waterpeil werd veel te laat (5 april) ingesteld op de afgesproken 1.19 m –NAP. De regen bleef nagenoeg uit en het land werd gortdroog. Vier paar grutto’s verdwenen vanwege de slechte omstandigheden en het is nog maar de vraag of ze in 2021 weer terug komen naar de Oudorperhout. Ze zullen vermoedelijk wel neerstrijken in 2021 en ter plaatse weer bepalen of de omstandigheden gunstig zijn (nattigheid, dus voedsel beschikbaar als er kuikens zijn).


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, Lijst Peters, PvdA, BAS, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, CDA, OPA

Tegen

SPA, D66, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Onderzoek naar gang van zaken rondom de aanbesteding van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord

Lees verder

Motie Rapport Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer