Onderzoek naar gang van zaken rondom de aanbe­steding van de Jeugd­zorgPlus in Noord-Holland Noord


29 oktober 2020

De gemeenteraad van Alkmaar, bijeen op donderdag 29 oktober;

Constaterende dat:

 • er twijfels zijn en blijven rondom de gang van zaken rond de aanbesteding van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord, zowel binnen de gemeenteraden van Noord-Holland Noord als buiten bij andere partijen;

Overwegende dat:

 • voor het vertrouwen in het bestuur van de NHN gemeenten het noodzakelijk is dat duidelijk wordt of de aanbesteding eerlijk is verlopen;
 • dit dossier politiek beladen is;
 • de juiste gang van zaken rondom de aanbesteding niet alleen een zaak van de colleges van de Noord-Holland Noord gemeenten is maar ook van de raad als hoogste orgaan;
 • het evaluatierapport over de periode februari 2019-februari 2020 zorgelijke signalen laat zien, waarbij de duidelijke doelen uit de selectieleidraad en het hiermee samenhangende document “Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord’ bij lange na niet gehaald zijn of er over de realisatie geen gegevens aan te leveren zijn;
 • dit betekent dat het volstrekt onduidelijk is of de doelen in de komende tijd wel gehaald gaan worden;
 • het daarmee onvoldoende duidelijk is of de zorg voor de kinderen kwalitatief voldoende is;
 • het lijkt of er onvoldoende is bekeken of bij het verstrekken van de opdracht aan Horizon zij wel in staat zou zijn geweest aan de doelen en verwachtingen te voldoen;
 • het duidelijk moet worden of de plannen op papier beter waren dan in de praktijk uitvoerbaar zijn.

Draagt het college op:

 • een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar de gang van zaken omtrent de aanbesteding en gunning van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord, teneinde de twijfel hierover weg te nemen:
 • het contract inzake JeugdzorgPlus met Horizon niet te verlengen voordat het onderzoek is afgerond en de uitkomst van dat onderzoek bepalend te laten zijn voor een eventuele verlenging van het contract met tweemaal één jaar;
 • dat als het onderzoek niet is afgerond vóór het verstrijken van de contractperiode, gesprekken worden opgestart met de “speler op de reservebank” zoals benoemd in artikel 7 van het document “Inkoopstrategie JeugdzorgPlus Noord-Holland Noord” teneinde de continuïteit van de JeugdzorgPlus te waarborgen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Janine Visser, Partij voor de Dieren
Ronald van Veen, ChristenUnie
Anjo van de Ven, OPA
Willem Peters, Lijst Peters


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, LeefbaarAlkmaar, ChristenUnie, Lijst Peters, OPA

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, CDA, VVD, SPA, BAS

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Onderzoek naar het nakomen van de voorwaarden van de gunning van de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord

Lees verder

Motie Warm welkom voor de grutto

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer