Motie: Rolstoel-plus woning in Highlands


26 oktober 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 27 oktober 2022

Constaterende dat:

 • Door Nederland in 2016 geratificeerde VN-verdrag Handicap betekent dat (lokale) overheden drempels moeten verminderen zodat mensen met een beperking onbeperkt kunnen deelnemen aan de samenleving; [1]
 • Als gevolg de gemeenten passende maatregelen moeten nemen zodat mensen met een beperking zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven;
 • Het college doelen heeft om de gemeente toegankelijker te maken voor mensen met een beperking; [2]
 • Artikel 22, lid 2 van de Nederlandse Grondwet luidt: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid”; [3]
 • Er een landelijk tekort aan toegankelijke woningen voor mensen met een beperking is; [4]
 • Een zog. ‘rolstoel-plus woning’ vanuit het perspectief van een persoon met beperking wordt ontworpen en voldoet aan onder meer de volgende criteria: gelijkvloers, ramen op ooghoogte, een slaapkamer die grenst aan de badkamer, een badkamer waarin ruimte is voor een douchebrancard en werkruimte voor zorgpersoneel; [5]

Overwegende dat:

 • Er bij het naast liggend bouwproject ‘De Kooimeer’ een zorgaspect (met toegankelijkheid, maar geen rolstoel-plus) aanwezig is maar alle woningen primair voor senioren (55+) bestemd zijn; [6]
 • Niet alle woningzoekende inwoners met een beperking 55+er zijn;
 • Een woning mét de relevante aspecten van toegankelijkheid te realiseren efficiënter is dan eerst realiseren en dan de aanpassingen te doen;
 • Realiseren van een rolstoel-plus woning onze gemeente de kans geeft om ook in de begroting genoemde toegankelijkheidsdoel waar te maken;

Verzoekt het college om:

 1. In gesprek te gaan met de projectontwikkelaar van Highlands met de volgende doelstellingen
  1. De wens van de raad kenbaar maken voor het realiseren van één rolstoel-plus woning die toegankelijk is voor elke mogelijke rolstoelgebruiker en diens gezin;
  2. De projectontwikkelaar de ruimte te geven om deze woning te realiseren in het (betaalbare) koop- óf huursegment;
 2. Vóór 1 maart 2023 de raad te informeren over de gang van zaken;

En gaat over tot de orde van de dag.


Toelichting:

[1] https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/iedereen-doet-mee

[2] Programmabegroting 2023, pagina 34, onderdeel 2.c

[3] https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvdq7wh/hoofdstuk_1_grondrechten

[4] https://iederin.nl/iederin-vraagt-in-brief-aan-tweede-kamer-om-aandacht-voor-de-woningnood-onder-mensen-met-een-beperking/

[5] Vier studenten ergotherapie van HAN hebben in 2021 een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar ‘ideale rolstoel-plus’ woning. Zie het onderzoek https://www.zrcn.nl/wp-content/uploads/2022/08/Eindverslag-Wij-willen-ook-wonen.pdf en hun presentatie https://www.youtube.com/watch?v=5oTlWwbrMNw

[6] Beantwoording technische vragen PvdD Alkmaar over bouwproject ‘De Kooimeer’ op 10.10.2022


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Alkmaar laat niemand vallen

Lees verder

Motie: Bij viering 450 jaar Ontzet geen subsidies voor vermaak met dieren.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer