Reactie op Coali­tie­ak­koord Alkmaar aan zet


8 juni 2018

In de raadsvergadering van 7 juni reageerde fractievoorzitter Janine Visser inhoudelijk op het Coalitieakkoord Alkmaar aan zet. Haar betoog start op 1:03:10

Hieronder de volledige tekst:

De Partij voor de Dieren is blij dat er een coalitie akkoord ligt dat niet al aan alle kanten dichtgetimmerd is. Dit geeft de oppositie ook de ruimte om met voorstellen te komen die niet bij voorbaat al kansloos zijn. Die uitgestoken hand gaan we dan ook zeker gebruik van maken. Er staan zeker een aantal goede dingen in dit akkoord zoals bijvoorbeeld het openhouden van scholen in de kleine kernen, 1/3 sociale woningbouw, de blurring, de broedplaatsen voor cultuur, de vergroting van het groenareaal en biodiversiteit en de inzet van groensnippers.

Uiteraard zijn er ook wat zaken die wij toch liever anders hadden gezien. Daarnaast zouden wij over bepaalde punten nog graag wat verduidelijking hebben.

Om te beginnen is het natuurlijk een akkoord op hoofdlijnen, niet alles staat er in. Toch bevreemd ons iets. Als je gaat kijken hoe vaak het woord Dierenwelzijn voorkomt, dan ben je snel klaar. Dat is namelijk 0 keer. Geen enkele wethouder heeft Dierenwelzijn in de portefeuille. Wij vinden dat echt niet kunnen. De gemeente Alkmaar herbergt namelijk vele dieren. Huisdieren, landbouwhuisdieren, zwerfdieren en wilde dieren. Naast de wettelijke zorgplicht heeft een gemeente toch ook een zekere morele zorgplicht. Het is onbegrijpelijk dat Dierenwelzijn als op zichzelf staand onderwerp in geen enkele portefeuille voorkomt. Wij verzoeken de coalitie dan ook dringend om deze omissie zo snel mogelijk te herstellen.

Er waren nog wat zaken die bij ons in het oog sprongen. Ik zal ze puntsgewijs benoemen.

Verminderde regeldruk is prima, wij vragen ons wel af welke bepalingen er dan uit de APV en andere verordeningen gaan verdwijnen. Is daar al een lijst van?

Participatie door uitkeringsgerechtigden in de vorm van een tegenprestatie zou altijd op vrijwillige basis moeten zijn. In geen geval mag het uitlopen op het leveren van goedkope arbeidskrachten aan bedrijven die op die manier geen vacatures hoeven te vervullen.

Toeristenbelasting halveren als drempelverlagende factor voor nader te bepalen specifieke maatschappelijk doelgroepen. Toeristenbelasting gaat niet over zulke grote bedragen. Wij vragen ons dan ook af of het halveren wel drempelverlagend werkt? Om wat voor soort doelgroepen gaat het eigenlijk? Wat moeten we ons hier precies bij voorstellen?

Wat wij in dit akkoord een heel kwalijk stukje vinden is dat suggestie gewekt wordt dat de wortels voor extremisme te vinden zijn in bepaalde verenigingen en organisaties. Daar zitten ze niet. De wortels zitten in omstandigheden, in het al met 2 – 0 achterstaan voordat je überhaupt een voet buiten de deur hebt gezet. En natuurlijk, mensen die dreigen te ontsporen moeten aangepakt worden. Maar het op deze manier polariseren vinden wij kwetsend voor de betreffende organisaties en verenigingen.

Dan het Noordwest Ziekenhuis. In het akkoord staat dat voor de doorontwikkeling van het NWZ het raadsbesluit van december 2017 als basis fungeert. In het licht van wat er de afgelopen week in het Financieel Dagblad gestaan heeft, namelijk dat de heer Sernee aangeeft dat fase 2 en 3 wellicht helemaal niet doorgaan, vinden wij dat deze raad zich toch ernstig moet gaan afvragen in hoeverre die doorontwikkeling op bepaalde specifieke punten nog gesteund moet worden. Als er zoveel ruimte op eigen terrein overblijft, waar dan kennelijk geen ziekenhuis meer komt, is het dan niet tijd om het opofferen van een uniek stukje Westerhout ook te heroverwegen? Wat ons ook zorgen baart, uit datzelfde artikel, is dat de financiering voor de 1e fase ook nog niet rond lijkt te zijn. Voor hoeveel miljoenen staat de gemeente Alkmaar ook al weer garant? En hoe groot is het risico dat we dit bedrag straks op moeten hoesten?

Wij zijn absoluut tegen de afschaffing van de papieren bezoekerskaart parkeren. Mensen moeten ten allen tijden die mogelijkheid blijven houden. Al was het alleen al omdat wij vinden dat het digitaal moeten opgeven van welke bezoekers je allemaal wanneer ontvangt een forse inbreuk op de privacy is.

Verder vinden wij het bijzonder jammer dat er geen streefdatum is gesteld voor het klimaat neutraal maken. Wat ons betreft blijft de gemeente inzetten op 2030.

Zonneparken kunnen best landschappelijk inpasbaar zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de Kwekerij in Hengelo. Het is wat ons betreft dan ook geen kwestie van of of maar van en en. En zonneparken, op de manier zoals dat in Hengelo ingepast is, en al die vierkante meters geschikt dak die Alkmaar telt benutten.

En waarom bij schoolgebouwen kiezen voor bijna energieneutraal? Energiepositief zou een stuk ambitieuzer zijn. En gelijk ook een heel goed voorbeeld voor de kinderen.

Wij blijven het instellen van een milieuzone onontbeerlijk voor een goede luchtkwaliteit in de stad vinden.

In plaats van dat expertise op het gebied van groen en ecologie steeds flexibel ingehuurd wordt, is het uiteindelijk niet gewoon goedkoper om een vaste gemeente-ecoloog aan te stellen?

En tot slot als laatste:
De wet normering topinkomens zou niet alleen moeten gelden voor de salariëring van bestuurders en directie, maar ook voor externe adviseurs die door de verbonden partijen ingehuurd worden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Alkmaar Pride 2018

Afgelopen zaterdag voeren wij samen met een aantal leden van PINK Noord-Holland mee met de grachtenparade van de Alkmaar Prid...

Lees verder

Behoud de Hortus

We zijn erg blij dat onze motie voor het behoud van de Hortus Alkmaar is aangenomen! Hieronder de tekst van het betoog dat f...

Lees verder