Asiel­opvang


Indiendatum: 31 mei 2023

Geacht college,

Op 2 mei 2023 heeft u een brief ontvangen van Marjan van Kampen (voorzitter van de RRT) en Anja Schouten (voorzitter van de Veiligheidsregio) waarin zij u dringend verzoeken om naar mogelijkheden te kijken voor opvangplekken voor asielzoekers.

In de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord zijn in totaal 1666 opvangplekken gerealiseerd en 450 crisisopvangplekken. In deze brief is te lezen dat er minimaal nog 432 duurzame opvangplekken nodig zijn. Daarnaast ook nog 250 noodopvangplekken.

In deze brief is ook het aantal gerealiseerde opvangplekken in regio Noord-Holland Noord opgenomen. Hierin is te lezen dat gemeente Alkmaar als grootste gemeente in de regio Noord-Holland Noord 0 structurele opvangplekken heeft gerealiseerd en 0 noodopvangplekken. Dit in
tegenstelling tot de kleinere gemeenten Dijk en Waard, Schagen, Den Helder en Koggenland die wel opvangplekken bieden.

Daarnaast lezen we zeer verontrustende nieuwsberichten dat de capaciteit van Ter Apel als aanmeldplek is bereikt. Er slapen nog geen mensen buiten, maar men is wel geschrokken dat de capaciteit zo vroeg in het jaar al bereikt is. De voorspellingen zijn verontrustend en zeker in het licht van structureel te weinig opvangplekken, te weinig uitstroom en het verdwijnen van locaties
is dit alarmerend te noemen.

Vervolgens lezen we in het coalitieakkoord dat men afgesproken heeft dat er in gemeente Alkmaar een AZC komt voor het opvangen van 150 asielzoekers. We lezen in het akkoord niks over crisisopvangplekken of waar het aantal van 150 asielzoekers op gebaseerd is.

Met het plan om 150 asielzoekers op te vangen in een AZC is het plan om een COL te openen van tafel gehaald. Dit terwijl het plan voor de COL nagenoeg klaar op de plank lag en daardoor snel in de behoefte kon voldoen van deze urgente vraag naar opvangplekken.

Inmiddels is bekend dat de “spreidingswet” er gaat komen en dat gemeenten extra beloond worden door snel te handelen. Zodra gemeente Alkmaar binnen 3 maanden structurele opvangplekken realiseert dan kan de gemeente extra financieel beloond worden.

Volgens de inmiddels bekendgemaakte wet: “Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (beter bekend als de spreidingswet) en de daarin in hoofdstuk 2 opgenomen verdeelsleutel, moet gemeente Alkmaar, 491 opvangplekken* realiseren.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 1. Hoe gaat het college reageren op de dringende vraag van onze burgemeester Anja Schouten en Marjan van Kampen om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren in gemeente Alkmaar?
 2. Is het college het met Groenlinks, PvdA en PvdD eens dat juist andere (kleinere) gemeenten in de regio nu hun verantwoordelijkheid nemen en de grootste gemeente in de regio, Alkmaar, het laat zitten en geen enkele duurzame opvangplek of crisisopvang heeft voor asielzoekers? Indien niet, waarom niet?
 3. Is het college met het COA in gesprek over het AZC op de Robonsbosweg (oude belastingkantoor) en welke financiële gevolgen dit heeft in tegenstelling tot het eerdere plan, namelijk de COL?
 4. Is het college met GL/PvdA/PvdD het eens dat een COL, gezien de toestanden in Ter Apel en problemen in de asielketen, een effectievere oplossing biedt dan gangbare vluchtelingenopvang? Indien niet, waarom niet?
 5. Heeft het college een tijdspad wanneer het AZC op de Robonsbosweg geopend kan worden of een schatting wanneer dit geopend kan worden?
 6. Waar is het aantal van 150 opvangplekken voor het AZC vanuit het collegeakkoord op gebaseerd?
 7. Is het college bereid om het aantal van 150 uit te breiden?
 8. Zo nee, waarom niet? En welke oplossing heeft het college dan om aan de urgente vraag tegemoet te komen?
 9. Hoe kijkt het college tegen het aantal van 150 aan in het licht van de “spreidingswet” en dat we volgens die wet meer opvangplekken moeten realiseren dan 150?
 10. Is het college het zich ervan bewust dat gemeente Alkmaar volgens de verdeelsleutel in hoofdstuk 2 in de “Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (of beter bekend als “spreidingswet”) 491 aan opvangplekken moet realiseren?
 11. Wat is het college van plan om dit aantal aan opvangplekken te realiseren? Welke stappen gaat het college zetten?
 12. Is er een financiële risico voor de gemeente Alkmaar als we niet binnen 3 maanden aan de opvangvraag voldoen die de “spreidingswet” aan gemeente Alkmaar vraagt? Hoe hoog is dat? Indien er geen risico is, wat is de redenering erachter?
 13. Wat is het college van plan om aan de urgente behoefte aan een crisisnoodopvang te
  voldoen?
 14. Is het college bereid om de eerdere crisisopvangplek, de oude wielerbaan, te openen voor
  een crisisopvang, zodat we kunnen voorkomen dat mensen in de “bosjes slapen”?
 15. Zo nee, heeft het college een andere locatie die geschikt is voor crisisopvang?


Bron: Hoofdstuk 2 capaciteitsraming artikel 2.1, 2.2 en 2.3. Prognose aantal benodigde asielopvangplekken in Nederland maal (inwonersaantal gemeente Alkmaar/inwoners Nederland)

Deze vragen zijn samen ingediend met PvdA Alkmaar en GroenLinks Alkmaar

Indiendatum: 31 mei 2023
Antwoorddatum: 20 jun. 2023

Geachte leden van de raad,


De leden van de raad Kardinaal, Rubio Borrajo en Pinar hebben ons op 31 mei 2023 vragen gesteld over asielopvang. In deze brief leest u onze reactie, overeenkomstig art. 42 Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad.

Vraag 1
Hoe gaat het college reageren op de dringende vraag van onze burgemeester Anja Schouten en Marjan van Kampen om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren in gemeente Alkmaar?

Antwoord

Burgemeester Schouten heeft de brief ‘betreffende noodzaak extra opvangplekken voor vluchtelingen’ als voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondertekend, en ter informatie met de colleges uit de veiligheidsregio gedeeld. De locatie Robonsbosweg is ook bestemd voor de opvang van asielzoekers. Hiermee bieden wij een helpende hand in het proces van asielopvang. De motie ''positief signaal'' heeft ertoe geleid dat in het coalitieakkoord is opgenomen het realiseren van een AZC aan de Robonsbosweg tot 2030 met Alkmaars perspectief.

Vraag 2

Is het college het met Groenlinks, PvdA en PvdD eens dat juist andere (kleinere) gemeenten in de
regio nu hun verantwoordelijkheid nemen en de grootste gemeente in de regio, Alkmaar, het laat zitten en geen enkele duurzame opvangplek of crisisopvang heeft voor asielzoekers? Indien niet,
waarom niet?

Antwoord

Alkmaar heeft in het verleden ruimschoots haar verantwoordelijkheid genomen inzake de opvang van asielzoekers. Met het plan voor de Robonsbosweg neemt Alkmaar ook nu haar verantwoordelijkheid.

Vraag 3
Is het college met het COA in gesprek over het AZC op de Robonsbosweg (oude belastingkantoor)
en welke financiële gevolgen dit heeft in tegenstelling tot het eerdere plan, namelijk de COL?

Antwoord

Op korte termijn wordt het bestuurlijke gesprek met het COA gevoerd. Zodra er meer duidelijk is over het proces, tijdspad en de gevolgen zullen wij u nader informeren.

Vraag 4
Is het college met GL/PvdA/PvdD het eens dat een COL, gezien de toestanden in Ter Apel en
problemen in de asielketen, een effectievere oplossing biedt dan gangbare vluchtelingenopvang? Indien niet, waarom niet?

Antwoord

Het college is van mening dat het totale plan voor de Robonsbosweg een effectieve bijdrage levert
aan de asielopvang.

Vraag
5
Heeft het college een tijdspad wanneer het AZC op de Robonsbosweg geopend kan worden of een
schatting wanneer dit geopend kan worden?

Antwoord

In het bestuurlijke gesprek met het COA wordt dit onderwerp geagendeerd, zie ook het antwoord op vraag 3. De realisatie van een AZC is de verantwoordelijkheid van het COA.

Vraag 6

Waar is het aantal van 150 opvangplekken voor het AZC vanuit het collegeakkoord op gebaseerd?


Antwoord

Bij de implementatie van de plannen voor de Robonsbosweg komt de verdeling van de 450 plekken
van de doelgroepen aan de orde. Dit komt ook aan de orde in het bestuurlijke gesprek met het COA.

Vraag 7

Is het college bereid om het aantal van 150 uit te breiden?


Antwoord

Indien de voorgenomen spreidingswet aangenomen wordt gaat het college voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voor Alkmaar van toepassing zijn, het college zet in op gespreide opvang in de Alkmaarse wijken of dorpen.

Vraag 8
Zo nee, waarom niet? En welke oplossing heeft het college dan om aan de urgente vraag tegemoet
te komen?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 7.

Vraag 9
Hoe kijkt het college tegen het aantal van 150 aan in het licht van de “spreidingswet” en dat we
volgens die wet meer opvangplekken moeten realiseren dan 150?

Antwoord

De voorgenomen spreidingswet is nog niet van kracht. Indien de voorgenomen spreidingswet aangenomen wordt gaat het college voldoen aan eventuele toekomstige wettelijke verplichtingen die voor Alkmaar van toepassing zijn. Het college zet dan in op gespreide opvang in de Alkmaarse wijken of dorpen.

Vraag 10
Is het college het zich ervan bewust dat gemeente Alkmaar volgens de verdeelsleutel in hoofdstuk
2 in de “Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen” (of beter bekend als “spreidingswet”) 491 aan opvangplekken moet realiseren?

Antwoord

De voorgenomen spreidingswet is nog niet van kracht. Volgens de meest recente informatie die wij ontvangen hebben betreft dit voor Alkmaar 422 opvangplekken, indien de voorgenomen spreidingswet in zijn huidige vorm aangenomen wordt.

Vraag 11
Wat is het college van plan om dit aantal aan opvangplekken te realiseren? Welke stappen gaat het
college zetten?

Antwoord

De voorgenomen spreidingswet is nog niet van kracht. Indien de voorgenomen spreidingswet aangenomen wordt zet het college in op gespreide opvang in de Alkmaarse wijken of dorpen.

Vraag 12
Is er een financiële risico voor de gemeente Alkmaar als we niet binnen 3 maanden aan de
opvangvraag voldoen die de “spreidingswet” aan gemeente Alkmaar vraagt? Hoe hoog is dat? Indien er geen risico is, wat is de redenering erachter?

Antwoord

De parlementaire behandeling van de voorgenomen spreidingswet en de uitvoeringsregeling is nog niet afgerond. Een eventueel risico kan daarmee nog niet worden vastgesteld.

Vraag 13
Wat is het college van plan om aan de urgente behoefte aan een crisisnoodopvang te voldoen?


Antwoord

Er is geen vraag aan Alkmaar gesteld over crisisnoodopvang. Afspraken over de crisisnoodopvang worden in regionaal verband (veiligheidsregio NHN) gemaakt indien er een vraag over crisisnoodopvang wordt gesteld.

Vraag 14
Is het college bereid om de eerdere crisisopvangplek, de oude wielerbaan, te openen voor een
crisisopvang, zodat we kunnen voorkomen dat mensen in de “bosjes slapen”?

Antwoord

Het college is van mening dat Alkmaar met het plan voor de Robonsbosweg, de opvang van Europese ontheemden, het voldoen aan de wettelijke verplichting voor huisvesting van statushouders en het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen uit de voorgenomen spreidingswet voldoet aan wat van Alkmaar verwacht mag worden.

Vraag 15
Zo nee, heeft het college een andere locatie die geschikt is voor crisisopvang?


Antwoord

Zie het antwoord op vraag 13 en 14.


Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,
mw. drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten, burgemeester
dhr. R.M. (Robert) Reus, gemeentesecretaris