Schrif­te­lijke vragen over Ener­gie­labels kantoor­ge­bouwen


Indiendatum: 15 sep. 2022

Inleiding

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet hieraan, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt [1]. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft nog maar 48 procent van de 65.000 kantoren een label C of beter [2]. Volgens vastgoedadviseur Colliers is ‘60 procent van de Nederlandse politiebureaus en brandweerkazernes en 40 procent van de Nederlandse gemeentehuizen nog niet op peil en moet het Rijksvastgoedbedrijf voor een derde van zijn bezit aan de bak’ [3].

We vinden ons als gemeente en land midden in een energiecrisis en elke MW-stroom dat we kunnen sparen helpt ons en onze inwoners/ondernemers om aan de inflatie het hoofd te bieden. Daarnaast, helpt de energiesparing ons omtrent tegengaan van klimaatverandering en halen van duurzaamheidsdoelen van onze gemeente.

Vragen:
Partij voor de Dieren Alkmaar wil daarom de volgende vragen stellen:

  1. Welke gemeentelijke kantoorpanden voldoen nog niet aan energielabel C? Indien van toepassing: welke acties gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat deze kantoren per 1-1-2023 aan de wetgeving voldoen zodat taken gecontinueerd kunnen worden?
  2. Naast de ruimten die de gemeente gebruikt, heeft de gemeente ook verantwoordelijkheid voor ruimten die zij aan derden ter beschikking stelt of verhuurt of die samenwerkingsverbanden of uitvoerende instanties gebruiken. In hoeverre voldoen deze panden aan de wetgeving per 1-1-2023? Indien van toepassing: welke stappen zet het college zodat deze organisaties en uitvoerende instanties voldoen aan de wetgeving en hun taken kunnen voortzetten?
  3. Volgens het bouwbesluit mogen kantoorpanden zonder energielabel C niet meer gebruikt mogen worden. Hierdoor kunnen Alkmaarse bedrijven en organisaties in de knel komen. Wat doet het college om bedrijven en organisaties te informeren over de aanstaande deadline? Worden de bedrijven en organisaties ondersteund en/of begeleid zodat ze aan het bouwbesluit voldoen?
  4. Volgens het bouwbesluit heeft de gemeente een handhavende taak. Heeft het college hierin al voorbereidende acties ondernomen? Zo ja, welke? En hoe gaat de gemeente per 1-1-2023 haar handhavende taak vormgeven op dit gebied?
  5. Gezien de uitzonderingen van het bouwbesluit, is het bij het college bekend hoeveel bedrijven in Alkmaar per 1-1-2023 aan energielabel C moeten voldoen en hoeveel van hen de deadline hebben al gehaald?
  6. Het is mogelijk dat deze verplichting kan leiden tot leegstand van kantoorpanden, terwijl ruimte schaars is. Heeft de gemeente een actieplan hoe hierop geacteerd gaat worden? Indien ja, kunnen we dit ontvangen?

[1] https://www.rvo.nl/onderwerpen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

[2] https://www.rvo.nl/nieuws/ruim-de-helft-van-de-kantoren-niet-klaar-voor-energielabel-c

[3] https://www.destentor.nl/economie/doek-valt-voor-duizenden-kantoren-geen-energielabel-geen-kantoor~ac8318955/

Indiendatum: 15 sep. 2022
Antwoorddatum: 4 okt. 2022

Beste meneer Pinar,

U heeft ons op 15 september 2022 vragen gesteld over energie labels panden. In deze brief leest u onze reactie, overeenkomstig art. 42 Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad.

Vraag 1
Welke gemeentelijke kantoorpanden voldoen nog niet aan energielabel C? Indien van toepassing: welke acties gaat het college ondernemen om ervoor te zorgen dat deze kantoren per 1-1-2023 aan de wetgeving voldoen zodat taken gecontinueerd kunnen worden?

Antwoord

Het gemeentelijk stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 heeft nog geen actueel energielabel. Dit is inmiddels aangevraagd en de verwachting is door duurzaamheidsmaatregelen die zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren dat het pand voldoet aan minimaal energielabel C.

Vraag 2
Naast de ruimten die de gemeente gebruikt, heeft de gemeente ook verantwoordelijkheid voor ruimten die zij aan derden ter beschikking stelt of verhuurt of die samenwerkingsverbanden of uitvoerende instanties gebruiken. In hoeverre voldoen deze panden aan de wetgeving per 1-1- 2023? Indien van toepassing: welke stappen zet het college zodat deze organisaties en uitvoerende instanties voldoen aan de wetgeving en hun taken kunnen voortzetten?

Antwoord
Het gebouw van Stadswerk aan de Herculesstraat 71 heeft nog geen actueel energielabel. Voor dit gebouw wordt een energielabel aangevraagd. Voor de overige kantoorgebouwen in gemeentelijk eigendom geldt dat ze minimaal voldoen aan energielabel C of dat het pand geen energielabel verplichting heeft omdat:

  • Het een Rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument (of een gedeelte daarvan) betreft;
  • Er wordt gesloopt of getransformeerd (binnen 2 jaar);
  • Er maximaal 50% van het gebouw als kantoor worden gebruikt en/ of de kantoorruimte maximaal een oppervlakte heeft van 100 m2.

Vraag 3
Volgens het bouwbesluit mogen kantoorpanden zonder energielabel C niet meer gebruikt mogen worden. Hierdoor kunnen Alkmaarse bedrijven en organisaties in de knel komen. Wat doet het college om bedrijven en organisaties te informeren over de aanstaande deadline? Worden de bedrijven en organisaties ondersteund en/of begeleid zodat ze aan het bouwbesluit voldoen?

Antwoord
De activiteit om onderzoek te doen naar kantoorgebouwen die minimaal energielabel C moeten hebben is opgenomen in het gemeentelijk uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2022. De werkzaamheden hiervoor worden in het vierde kwartaal uitgevoerd. Uit dit onderzoek moet blijken of er handhavende maatregelen nodig zijn. Dit wordt dan uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2023.

Vraag 4
Volgens het bouwbesluit heeft de gemeente een handhavende taak. Heeft het college hierin al voorbereidende acties ondernomen? Zo ja, welke? En hoe gaat de gemeente per 1-1-2023 haar handhavende taak vormgeven op dit gebied?

Antwoord

Zie antwoord onder vraag 3

Vraag 5
Gezien de uitzonderingen van het bouwbesluit, is het bij het college bekend hoeveel bedrijven in Alkmaar per 1-1-2023 aan energielabel C moeten voldoen en hoeveel van hen de deadline hebben al gehaald?

Antwoord

Om uitvoering te kunnen geven aan de activiteit is uit het bedrijvenbestand van de Omgevingsdienst een selectie gemaakt van kantoorpanden. De eigenaren van deze panden worden aangeschreven om inzichtelijk te maken in hoeverre ze voldoen aan de verplichting. Aan de hand van deze inventarisatie moet blijken welke stimulerende of handhavende maatregelen nog getroffen moeten worden.

Vraag 6
Het is mogelijk dat deze verplichting kan leiden tot leegstand van kantoorpanden, terwijl ruimte schaars is. Heeft de gemeente een actieplan hoe hierop geacteerd gaat worden? Indien ja, kunnen we dit ontvangen?

Antwoord

Dit is op dit moment niet aan de orde. Bedrijven moeten eerst in de gelegenheid worden gesteld om de melding informatieplicht te doen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de campagne 'Zet ook de knop om'

Lees verder

Schriftelijke vragen over voorwaarden gemeentelijke pachtgronden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer