Schrif­te­lijke vragen over voor­waarden gemeen­te­lijke pacht­gronden


Indiendatum: 11 jan. 2023

Geacht college,

Door nieuwe inzichten in landbouw en specifiek in akkerbouw weten we nu meer over de schadelijke effecten van specifieke bestrijdingsmiddelen. Met andere woorden, er is steeds meer aandacht voor de negatieve gevolgen van landbouwgif. [1][2][3][4]

In 2021 heeft de Centrale Grondkamer, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederlands (RVO), Provincie Brabant gelijk gegeven met het verbod op glyfosaat gebruik op de verpachte provinciale gronden [5]. In een soortgelijke rechtszaak in 2022 heeft de provincie Noord-Holland gelijk gekregen in een rechtszaak met als resultaat een verbod op het gebruik van glysofaat op gepachte provinciale gronden [6]. De gedeputeerde Esther Rommel meldt in het desbetreffende persbericht het volgende:

De Centrale Grondkamer onderschrijft met deze uitspraak ons verbod op glyfosaat. Via het provinciale pachtbeleid streven we een gezonde bodem, divers bodemleven en een goede waterkwaliteit na. Dit is voor ons heel belangrijk, want we werken hard om de biodiversiteit in Noord-Holland te laten toenemen. Glyfosaat haalt de balans tussen planten, insecten en andere dieren juist onderuit.[7]

Partij voor de Dieren Alkmaar wil daarom de volgende vragen stellen:

1a- Heeft het college kennisgenomen van deze rechtszaak en het besluit van de rechter?

1b- Is het college het eens met de insteek en de redenering van de gedeputeerde Rommel?

Partij voor de Dieren Alkmaar heeft in de afgelopen periode een reeks technische vragen gesteld over de pachtgronden van Gemeente Alkmaar [8]. Vanuit de beantwoording van deze vragen blijkt dat de gemeente voorwaarden mag stellen aan de pachter bij het sluiten of verlengen van een pachtovereenkomst.

2- Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen, zoals Glyfosaat, zo snel mogelijk moet worden uitgebannen, ook binnen onze gemeentegrenzen?

In de uitspraak van de Centrale Grondkamer staat dat er voldoende alternatieven zijn voor het gebruik van glyfosaat en dat dit dus niet leidt tot een ‘buitensporige belemmering’ van de bedrijfsvoering. Daarnaast, in het geval van provincie Noord-Holland, wordt er in het contract meegenomen dat de gronden niet in exact dezelfde staat hoeven worden opgeleverd als dat ze verpacht werden. Er kan immers onkruid gaan groeien wat niet in zijn geheel handmatig te verwijderen is. De bodem wordt echter ook gezonder en productiever als men niet alle onkruid verdelgt, maar deze selectief verwijdert of laat begrazen.

3- Is het college bereid om op gronden van de gemeente in meerjarige pachtovereenkomsten een beding op te nemen waarmee het gebruik van glyfosaat wordt verboden?

Er wordt tegenwoordig ook anti-parasitaire dierengeneesmiddelen, zoals ontwormingsmiddelen (o.a. ivermectine), anti-vliegenmiddelen (o.a. permithrine) gebruikt in de landbouw. Deze middelen zijn zeer schadelijk voor het aquatisch leven en bijen en kunnen uiteindelijk ook de kwaliteit van ons drinkwater beïnvloeden. Bij het verweiden van runderen, schapen en paarden kan men bijvoorbeeld eisen om een strook van minstens 4 meter tot de sloot en afwateringsgreppels vrij te houden wanneer ze behandeld zijn. Of dieren na toediening van deze middelen gedurende een week niet op de weides te laten.

4a- Is het college met PvdD Alkmaar het eens dat het minimaliseren van het gebruik van deze middelen een verstandige keuze is?

4b- Is het college verder bereid om een dergelijke voorwaarde mee te nemen bij het verlengen van bestaande of nieuwe pachtcontracten?

4c- Indien niet, waarom niet?

Tevens, bij de verdeling van de gronden onder agrarische ondernemer geldt bij Provincie NH een puntensysteem, waarbij biologische ondernemers een hogere score krijgen dan de gangbare, én ook de afstand van het moederbedrijf tot de te pachten gronden telt mee. Het doel is dat de transportafstand en bijbehorende vervuiling minimaal is. Dit werkt via www.pachtgrond.nu

5a- Deelt het college onze mening dat biologische bedrijven en/of bedrijven met een korte reisafstand voorkeur moeten kunnen genieten?

5b- Is het college van mening dat het wenselijk is om dit ook in ons gemeentelijk grondbeleid op te nemen?

5c- Indien niet, waarom niet?

5b- Zou het wenselijk zijn om ook dierenwelzijn mee te nemen in een dergelijk puntensysteem?

5d- Indien niet, waarom niet?

Toelichting:

[1] https://www.ad.nl/binnenland/n...
[2] https://www.bnnvara.nl/artikel...
[3] https://www.ad.nl/home/parkins...
[4] https://www.ad.nl/politiek/lan...
[5] https://www.omroepbrabant.nl/n...
[6] https://www.omgevingsweb.nl/ni...
[7] https://www.noord-holland.nl/A....
[8] PvdD Alkmaar heeft op 23.8.2022 en op 7.10.2022 vragen gesteld over de pachtgronden van de gemeente en welke voorwaarden gehanteerd worden bij de pachtcontracten.

Indiendatum: 11 jan. 2023
Antwoorddatum: 31 jan. 2023

Beste mevrouw Pesie

U heeft ons op 11 januari 2023 vragen gesteld over Voorwaarden gemeentelijke pachtgronden. In deze brief leest u onze reactie, overeenkomstig art. 42 Reglement van Orde voor vergaderingen van de
raad.

Vraag 1a
Heeft het college kennisgenomen van deze rechtszaak en het besluit van de rechter?

Antwoord

Ja

Vraag 1b
Is het college het eens met de insteek en de redenering van de gedeputeerde Rommel?

Antwoord

Ja

Vraag 2

Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen, zoals Glyfosaat, zo snel mogelijk moet worden uitgebannen, ook binnen onze gemeentegrenzen?

Antwoord

De Rijksoverheid staat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat toe door bewoners en agrariërs. In november is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om glyfosaat vanaf 2025 te verbieden. Hoe dit verder uitgewerkt gaat worden is nog niet bekend. Binnen onze gemeente hebben wij alleen invloed op gronden in gemeentelijk eigendom. Op gronden die worden gepacht binnen het Natuur Netwerk Nederland (provincie NH) geldt al een verbod op glysofaat.

Vraag 3
Is het college bereid om op gronden van de gemeente in meerjarige pachtovereenkomsten een beding op te nemen waarmee het gebruik van glyfosaat wordt verboden?

Antwoord

Lopende contracten kunnen niet eenzijdig worden aangepast. Bij nieuwe contracten wordt verkend of dit wenselijk is.

Vraag 4a
Is het college met PvdD Alkmaar het eens dat het minimaliseren van het gebruik van deze middelen een verstandige keuze is?

Antwoord

Ja

Vraag 4b
Is het college verder bereid om een dergelijke voorwaarde mee te nemen bij het verlengen van bestaande of nieuwe pachtcontracten?

Antwoord

Bij nieuwe contracten kan het als voorwaarde worden opgenomen voor anti-vliegenmiddel. Voor bestaande overeenkomsten kan de gemeente de overeenkomst niet eenzijdig aanpassen voor anti-vliegenmiddel. Voor Ivermectine niet, dat wordt nl. voorgeschreven door dierenartsen. Dit is een middel tegen schurft en wormen. In het voorschrijven van geneesmiddelen bij dieren door een dierenarts kan de gemeente niet treden.

Vraag 4c

Indien niet, waarom niet?

Antwoord

Zie beantwoording 4b

Vraag 5a
Deelt het college onze mening dat biologische bedrijven en/of bedrijven met een korte reisafstand voorkeur moeten kunnen genieten?

Antwoord

In principe wel. Wel moet bij toewijzing van gronden rekening gehouden worden met het DIDAM arrest.

Vraag 5b
Is het college van mening dat het wenselijk is om dit ook in ons gemeentelijk grondbeleid op te nemen?

Antwoord

In de nota grondbeleid 2022 is een afwegingskader opgenomen waarin de vraag wordt gesteld of een gebiedsontwikkeling maatschappelijk meerwaarde oplevert. Een criterium bij de integrale afweging is duurzaamheid/klimaat. In bestaande beleidsnota’s m.b.t. duurzaamheid
zou dit onderwerp dan opgenomen kunnen worden. Hiervoor hoeft het grondbeleid zelf niet aangepast te worden.

Vraag 5c
Indien, waarom niet?

Antwoord

zie beantwoording 5b.

Vraag 5d

Zou het wenselijk zijn om ook dierenwelzijn mee te nemen in een dergelijk puntensysteem?

Antwoord

We verpachten niet alleen gronden voor veeteelt maar ook voor akkerbouw. De wenselijkheid van een puntensysteem moet eerst verkend worden. Wat de eventuele gevolgen zijn voor het verpachten van landbouwgronden.

Vraag 5e

Indien niet, waarom niet?

Antwoord

Zie beantwoording 5d

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Energielabels kantoorgebouwen

Lees verder

Schriftelijke vragen over COC regenboogactie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer