Schrif­te­lijke vragen over voor­waarden gemeen­te­lijke pacht­gronden


Indiendatum: 11 jan. 2023

Geacht college,

Door nieuwe inzichten in landbouw en specifiek in akkerbouw weten we nu meer over de schadelijke effecten van specifieke bestrijdingsmiddelen. Met andere woorden, er is steeds meer aandacht voor de negatieve gevolgen van landbouwgif. [1][2][3][4]

In 2021 heeft de Centrale Grondkamer, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederlands (RVO), Provincie Brabant gelijk gegeven met het verbod op glyfosaat gebruik op de verpachte provinciale gronden [5]. In een soortgelijke rechtszaak in 2022 heeft de provincie Noord-Holland gelijk gekregen in een rechtszaak met als resultaat een verbod op het gebruik van glysofaat op gepachte provinciale gronden [6]. De gedeputeerde Esther Rommel meldt in het desbetreffende persbericht het volgende:

De Centrale Grondkamer onderschrijft met deze uitspraak ons verbod op glyfosaat. Via het provinciale pachtbeleid streven we een gezonde bodem, divers bodemleven en een goede waterkwaliteit na. Dit is voor ons heel belangrijk, want we werken hard om de biodiversiteit in Noord-Holland te laten toenemen. Glyfosaat haalt de balans tussen planten, insecten en andere dieren juist onderuit.[7]

Partij voor de Dieren Alkmaar wil daarom de volgende vragen stellen:

1a- Heeft het college kennisgenomen van deze rechtszaak en het besluit van de rechter?

1b- Is het college het eens met de insteek en de redenering van de gedeputeerde Rommel?

Partij voor de Dieren Alkmaar heeft in de afgelopen periode een reeks technische vragen gesteld over de pachtgronden van Gemeente Alkmaar [8]. Vanuit de beantwoording van deze vragen blijkt dat de gemeente voorwaarden mag stellen aan de pachter bij het sluiten of verlengen van een pachtovereenkomst.

2- Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen, zoals Glyfosaat, zo snel mogelijk moet worden uitgebannen, ook binnen onze gemeentegrenzen?

In de uitspraak van de Centrale Grondkamer staat dat er voldoende alternatieven zijn voor het gebruik van glyfosaat en dat dit dus niet leidt tot een ‘buitensporige belemmering’ van de bedrijfsvoering. Daarnaast, in het geval van provincie Noord-Holland, wordt er in het contract meegenomen dat de gronden niet in exact dezelfde staat hoeven worden opgeleverd als dat ze verpacht werden. Er kan immers onkruid gaan groeien wat niet in zijn geheel handmatig te verwijderen is. De bodem wordt echter ook gezonder en productiever als men niet alle onkruid verdelgt, maar deze selectief verwijdert of laat begrazen.

3- Is het college bereid om op gronden van de gemeente in meerjarige pachtovereenkomsten een beding op te nemen waarmee het gebruik van glyfosaat wordt verboden?

Er wordt tegenwoordig ook anti-parasitaire dierengeneesmiddelen, zoals ontwormingsmiddelen (o.a. ivermectine), anti-vliegenmiddelen (o.a. permithrine) gebruikt in de landbouw. Deze middelen zijn zeer schadelijk voor het aquatisch leven en bijen en kunnen uiteindelijk ook de kwaliteit van ons drinkwater beïnvloeden. Bij het verweiden van runderen, schapen en paarden kan men bijvoorbeeld eisen om een strook van minstens 4 meter tot de sloot en afwateringsgreppels vrij te houden wanneer ze behandeld zijn. Of dieren na toediening van deze middelen gedurende een week niet op de weides te laten.

4a- Is het college met PvdD Alkmaar het eens dat het minimaliseren van het gebruik van deze middelen een verstandige keuze is?

4b- Is het college verder bereid om een dergelijke voorwaarde mee te nemen bij het verlengen van bestaande of nieuwe pachtcontracten?

4c- Indien niet, waarom niet?

Tevens, bij de verdeling van de gronden onder agrarische ondernemer geldt bij Provincie NH een puntensysteem, waarbij biologische ondernemers een hogere score krijgen dan de gangbare, én ook de afstand van het moederbedrijf tot de te pachten gronden telt mee. Het doel is dat de transportafstand en bijbehorende vervuiling minimaal is. Dit werkt via www.pachtgrond.nu

5a- Deelt het college onze mening dat biologische bedrijven en/of bedrijven met een korte reisafstand voorkeur moeten kunnen genieten?

5b- Is het college van mening dat het wenselijk is om dit ook in ons gemeentelijk grondbeleid op te nemen?

5c- Indien niet, waarom niet?

5b- Zou het wenselijk zijn om ook dierenwelzijn mee te nemen in een dergelijk puntensysteem?

5d- Indien niet, waarom niet?

Toelichting:

[1] https://www.ad.nl/binnenland/n...
[2] https://www.bnnvara.nl/artikel...
[3] https://www.ad.nl/home/parkins...
[4] https://www.ad.nl/politiek/lan...
[5] https://www.omroepbrabant.nl/n...
[6] https://www.omgevingsweb.nl/ni...
[7] https://www.noord-holland.nl/A....
[8] PvdD Alkmaar heeft op 23.8.2022 en op 7.10.2022 vragen gesteld over de pachtgronden van de gemeente en welke voorwaarden gehanteerd worden bij de pachtcontracten.