Schrif­­te­­lijke vragen over aanbe­steding doel­groe­pen­vervoer


Wordt er ook rekening gehouden met de arbeids­om­stan­dig­heden vervoerders?

Indiendatum: 14 jul. 2020

Alkmaar gaat vanaf volgend jaar met nieuwe contracten werken m.b.t. het WMO-vervoer. Dit vereist een wettelijk aanbestedingstraject, met relevante regels en voorwaarden. Partij voor de Dieren Alkmaar wil naar aanleiding van de voor de Commissie Sociaal van dinsdag 16 juni jongstleden ontvangen stukken en de antwoorden ontvangen vanuit het college graag de volgende vragen stellen:

  1. Is het college het met ons eens dat na de afronding van de aanbesteding een werkgever – werknemer relatie (Gemeente Alkmaar – chauffeurs van de winnende partijen) gaat ontstaan?
  2. Is het college het met ons eens dat goede arbeidsomstandigheden van een chauffeur ook aan de basis staan van de tevredenheid van de passagiers van het WMO-vervoer?
  3. Is het college het met ons eens dat de gemeente in het kader van goed werkgeverschap ook rekening zou moeten houden met de arbeidsvoorwaarden van deze werknemers?
  4. Heeft het college kennis genomen van de publicatie ‘Modelbestek doelgroepenvervoer’ van de VNG? [1]
  5. Is het college het aan de hand van deze VNG-publicatie met ons eens dat aan een aanbieder de eis gesteld kan worden dat de bepalingen in de cao-Taxivervoer worden nageleefd?
  6. Heeft het college kennis genomen van het in 2016 gepubliceerde onderzoek ‘De vloek van de winnende taxi’ ? [2]
  7. Is het college het eens met de conclusie van dit onderzoek, namelijk “te lage prijzen veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulteren in teruglopende kwaliteit en financiële problemen”?
  8. Indien het college het met deze conclusie eens is, wat voor maatregelen wil het college nemen om te zorgen dat Alkmaarders gebruik kunnen maken van zorgvervoer met een goed prijs-/kwaliteitsevenwicht?
  9. Heeft het college kennis genomen van de op 9 juni jongstleden verzonden brief door het AIM (Aanbestedingsinstituut Mobiliteit) aan het gemeentebestuur? [3]
  10. Indien ja, gaat het college de opmerkingen en vragen van het AIM in acht nemen tijdens het uitvoeren van de aanbesteding?

[1] https://vng.nl/publicaties/modelbestek-doelgroepenvervoer

[2] http://www.seo.nl/pagina/article/de-vloek-van-de-winnende-taxi/

[3] https://alkmaar.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/584143