Schrif­­te­­lijke vragen over aanbe­steding doel­groe­pen­vervoer


Wordt er ook rekening gehouden met de arbeids­om­stan­dig­heden vervoerders?

Indiendatum: 14 jul. 2020

Alkmaar gaat vanaf volgend jaar met nieuwe contracten werken m.b.t. het WMO-vervoer. Dit vereist een wettelijk aanbestedingstraject, met relevante regels en voorwaarden. Partij voor de Dieren Alkmaar wil naar aanleiding van de voor de Commissie Sociaal van dinsdag 16 juni jongstleden ontvangen stukken en de antwoorden ontvangen vanuit het college graag de volgende vragen stellen:

  1. Is het college het met ons eens dat na de afronding van de aanbesteding een werkgever – werknemer relatie (Gemeente Alkmaar – chauffeurs van de winnende partijen) gaat ontstaan?
  2. Is het college het met ons eens dat goede arbeidsomstandigheden van een chauffeur ook aan de basis staan van de tevredenheid van de passagiers van het WMO-vervoer?
  3. Is het college het met ons eens dat de gemeente in het kader van goed werkgeverschap ook rekening zou moeten houden met de arbeidsvoorwaarden van deze werknemers?
  4. Heeft het college kennis genomen van de publicatie ‘Modelbestek doelgroepenvervoer’ van de VNG? [1]
  5. Is het college het aan de hand van deze VNG-publicatie met ons eens dat aan een aanbieder de eis gesteld kan worden dat de bepalingen in de cao-Taxivervoer worden nageleefd?
  6. Heeft het college kennis genomen van het in 2016 gepubliceerde onderzoek ‘De vloek van de winnende taxi’ ? [2]
  7. Is het college het eens met de conclusie van dit onderzoek, namelijk “te lage prijzen veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulteren in teruglopende kwaliteit en financiële problemen”?
  8. Indien het college het met deze conclusie eens is, wat voor maatregelen wil het college nemen om te zorgen dat Alkmaarders gebruik kunnen maken van zorgvervoer met een goed prijs-/kwaliteitsevenwicht?
  9. Heeft het college kennis genomen van de op 9 juni jongstleden verzonden brief door het AIM (Aanbestedingsinstituut Mobiliteit) aan het gemeentebestuur? [3]
  10. Indien ja, gaat het college de opmerkingen en vragen van het AIM in acht nemen tijdens het uitvoeren van de aanbesteding?

[1] https://vng.nl/publicaties/modelbestek-doelgroepenvervoer

[2] http://www.seo.nl/pagina/article/de-vloek-van-de-winnende-taxi/

[3] https://alkmaar.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/584143

Indiendatum: 14 jul. 2020
Antwoorddatum: 22 sep. 2020

Geachte leden van de Raad,

Het lid van de Raad mevrouw Visser, heeft ons bij brief van 13-07-2020 vragen gesteld. Deze brief heeft de volgende inhoud:

Geacht college,
Alkmaar gaat vanaf volgend jaar met nieuwe contracten werken m.b.t. het WMO-vervoer. Dit vereist een wettelijk aanbestedingstraject, met relevante regels en voorwaarden. Partij voor de Dieren Alkmaar wil naar aanleiding van de voor de Commissie Sociaal van dinsdag 16 juni jongstleden ontvangen stukken en de antwoorden ontvangen vanuit het college graag de volgende vragen stellen:

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad, beantwoorden wij de gestelde vragen als volgt.

Vraag 1:
Is het college het met ons eens dat na de afronding van de aanbesteding een werkgever – werknemer relatie (Gemeente Alkmaar – chauffeurs van de winnende partijen) gaat ontstaan?

Antwoord:
Nee, daar is het college het niet mee eens. De wetgeving is anders ingericht. De positie werkgever versus werknemer is bij CAO geregeld en wordt in het geval van het vervoer gecontroleerd namens de rijksoverheid door het Sociaal Fonds Taxi.

Vraag 2:
Is het college het met ons eens dat goede arbeidsomstandigheden van een chauffeur ook aan de basis staan van de tevredenheid van de passagiers van het WMO-vervoer?

Antwoord:
Het college is het met u eens dat arbeidsomstandigheden bijdragen aan de kwaliteit en de tevredenheid van het vervoer.

Vraag 3:
Is het college het met ons eens dat de gemeente in het kader van goed werkgeverschap ook rekening zou moeten houden met de arbeidsvoorwaarden van deze werknemers?

Antwoord:
Nee, de arbeidsvoorwaarden zijn bij wet geregeld. De gemeentelijke overheid heeft hierin geen wettelijke verantwoordelijkheid.

Vraag 4:
Heeft het college kennisgenomen van de publicatie ‘Modelbestek doelgroepenvervoer’ van de VNG?

Antwoord:
Ja, daar heeft het college kennis van genomen.

Vraag 5:
Is het college het aan de hand van deze VNG-publicatie met ons eens dat aan een aanbieder de eis gesteld kan worden dat de bepalingen in de cao-Taxivervoer worden nageleefd?

Antwoord:
De eis voor een verklaring van het Sociaal Fonds Taxi is opgenomen in de aanbesteding.

Vraag 6:
Heeft het college kennisgenomen van het in 2016 gepubliceerde onderzoek ‘De vloek van de winnende taxi’?

Antwoord:
Ja het college heeft hier kennis van genomen.

Vraag 7:
Is het college het eens met de conclusie van dit onderzoek, namelijk “te lage prijzen veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulteren in teruglopende kwaliteit en financiële problemen”?

Antwoord:
Ja, het college is het eens met deze conclusie.

Vraag 8:
Indien het college het met deze conclusie eens is, wat voor maatregelen wil het college nemen om te zorgen dat Alkmaarders gebruik kunnen maken van zorgvervoer met een goed prijs- /kwaliteitsevenwicht?

Antwoord:
Het betreft hier een regionale aanbesteding. De colleges hebben de gunning voornamelijk gebaseerd op de kwaliteit en niet de prijs. In de aanbesteding zijn voorwaarden opgenomen waardoor een te opportunistische (lage) prijsstelling wordt uitgesloten van deelname.

Vraag 9:
Heeft het college kennisgenomen van de op 9 juni jongstleden verzonden brief door het AIM (Aanbestedingsinstituut Mobiliteit) aan het gemeentebestuur?

Antwoord:
Het college heeft geen brief ontvangen van het AIM. Het college heeft een schrijven van de FNV ontvangen waarin een bijlage met de aanbevelingen van de AIM is opgenomen. Het college heeft van deze aanbevelingen kennisgenomen.

Vraag 10:
Indien ja, gaat het college de opmerkingen en vragen van het AIM in acht nemen tijdens het uitvoeren van de aanbesteding?

Antwoord:
Het college heeft voor zover het binnen haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden ligt de aanbevelingen van het AIM meegenomen in de aanbesteding.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Evaluatie JeugdzorgPlus-instelling Horizon

Lees verder

Schriftelijke vragen over ontsluiten Middenweg als alternatief voor afslag A9-Heiloo

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer