Schrif­te­lijke vragen over ontsluiten Middenweg als alter­natief voor afslag A9-Heiloo


Van Heilloze weg naar Middenweg. De beste oplossing voor een bodemloze put.

Indiendatum: 19 nov. 2020

Geacht college,

De afslag A9 bij Heiloo houdt al vele jaren de gemoederen bezig. Vertraging stapelt zich op vertraging, en het einde is nog niet in zicht nu de PAS als zijnde onrechtmatig naar de prullenbak is verwezen en er nog geen duidelijkheid is hoe de stikstof compensatie dan geregeld moet gaan worden. Zolang die natuurvergunning niet afgegeven is, kan er niet begonnen worden. Ondertussen rijzen ook de kosten de pan uit, van de velen miljoenen die nu bovenop de oorspronkelijke begroting komen, komt voorlopig 1,6 miljoen voor rekening van de gemeente Alkmaar. In 2014 werden de totale kosten nog begroot op 27,8 miljoen en nu volgens iMPI al op 45.9 miljoen!

Inmiddels is er dus een kostenoverschrijding van 65% voor het totale project ontstaan, nog voor de aanbesteding is gestart, nog voor alle beroepsprocedures zijn doorlopen, nog voor de effecten van corona op economie en mobiliteit bekend zijn en nog voor er helderheid is over alle milieuregels, inclusief de stikstofwetgeving. De nu gevraagde miljoenen zullen zeker niet de laatste zijn.

De gemeenteraad van Heiloo heeft haar extra bijdrage van 1,7 miljoen aan dit project afgekeurd, en inmiddels heeft het college geen meerderheid meer en wordt er naar een nieuwe coalitie gezocht. Daarop heeft de betreffende gedeputeerde in de Provinciale Statenvergadering van 16 november aangegeven dat er geen sprake van is dat de provincie op dit moment het ontstane gat gaat dekken.

Verder dreigt de gemeente Castricum onder provinciaal toezicht te komen, omdat hun begroting voor de komende jaren structureel niet sluitend is.

Gezien het bovenstaande is het nog maar de vraag of die aansluiting op de A9 er ooit nog komt en als die al komt, dan zeker niet op korte of zelfs maar middellange termijn. Dit maakt dat de optie om de Middenweg te ontsluiten weer uitermate relevant wordt voor Alkmaar. Deze is immers al nagenoeg gereed, op 50 meter asfalt na. In juni 2016 kaartten ondernemers uit Alkmaar al het belang aan van het ontsluiten van de Middenweg voor de bedrijvigheid op de Boekelermeer en daarmee ook de werkgelegenheid.

Ondanks dat het tegendeel beweerd wordt zijn er geen harde afspraken over een koppeling tussen openstelling Middenweg en gereed zijn van de Aansluiting A9. En die zijn er nooit geweest ook. De aansluiting van de Boekelermeer/Heiloo op de A9 bij Alkmaar via de Middenweg kan snel en zonder veel kosten worden gerealiseerd. Binnen 2 km en binnen 5 minuten.

Uit een mailwisseling uit 2014 blijkt dat Heiloo de openstelling al jaren tegenhoudt om Alkmaar onder druk te zetten mee te betalen aan de Aansluiting A9. Citaat uit de mail van de toenmalige portefeuillehouder:

“Die doorgang is er tot nu toe niet gekomen omdat dan de gemeente Alkmaar een aansluiting op de A9 minder noodzakelijk zou kunnen vinden. Nu is de afspraak dat de doorsteek er komt als de afslag er komt. Zo is de druk op Alkmaar, dat graag een tweede ontsluiting wil van het bedrijventerrein, om mee te betalen optimaal.”

Het komt op ons in ieder geval over alsof de gemeente Heiloo oneigenlijke druk probeert uit te oefenen op de gemeente Alkmaar.

Wij hebben dan ook de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u het met ons eens dat de afslag A9 Heiloo een bodemloze put dreigt te worden? Zo nee, waarom niet?
 2. Hoeveel miljoenen mogen er nog op de oorspronkelijke begroting van 10 miljoen komen voordat de grens bereikt is voor wat betreft de bijdrage van de gemeente Alkmaar aan dit project?
 3. Kunt u zich vinden in onze conclusie dat er nooit harde afspraken zijn geweest dat de doorsteek er pas mag komen als de afslag gereed is? Zo nee, kunnen wij een afschrift krijgen van die afspraken?
 4. Wat vindt u er van dat de openstelling vooral tegengehouden lijkt te worden om zo druk te kunnen blijven zetten op Alkmaar om mee te betalen aan de afslag?
 5. Bent u op de hoogte van het bestaan van side letters, waarin staat dat de gemeente Heiloo schadenvergoeding moet betalen aan bepaalde ondernemers als de afslag niet door gaat?
 6. Bent u bereid om, onafhankelijk van de voortgang van de afslag A9, stappen te gaan zetten voor het zo snel mogelijk doortrekken van de Middenweg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u wanneer zetten?
 7. Bent u er van op de hoogte dat het gebied waar de afslag A9 gepland is, is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap?
 8. Bent u er van op de hoogte dat het gebied waar de afslag A9 gepland is, ook weidevogelleefgebied is?
 9. Bent u ervan op de hoogte dat het areaal vernietigd weidevogelleefgebied nergens in de nabijheid en zelfs niet in heel Noord Holland Noord gecompenseerd kan worden en dus moet worden afgekocht met geld indien de aanleg van de afslag doorgang vindt?
 10. Bent u het met ons eens dat met de kennis van nu over de noodzaak van het behouden en vergroten van de biodiversiteit het vele malen beter is om de afslag A9 te laten voor wat het is, en zich volledig te richten op de Middenweg als alternatief? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u ervan op de hoogte dat de afslag A9, op grond van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal, gefinancierd zou moeten worden uit de opbrengst van het Bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo en de bouw van circa 3000 woningen in Heiloo en Castricum, maar dat inmiddels duidelijk is dat die opbrengsten bij lange na de kosten van de afslag A9 niet zullen dekken?
 12. Bent u ervan op de hoogte dat Castricum en Heiloo omwille van een zo hoog mogelijke opbrengst van de nieuwbouw ten behoeve van de financiering van de afslag, van deze circa 3000 woningen nog geen 30% betaalbare categorie 1 en 2 woningen bouwen, terwijl juist daar in de Regio Alkmaar een grotere behoefte aan is?
 13. Bent u met ons van mening dat de Overeenkomst Nieuwe Strandwal heroverwogen moet worden, nu nut en noodzaak van de afslag A9 niet vaststaan en de financiering ervan leidt tot een disbalans in de lokale woningmarkt vanwege een overaanbod van dure eengezinswoningen? Zo nee, waarom niet?