Schrif­te­lijke vragen n.a.v. inspec­tie­rapport Horizon, locatie Antonius


Indiendatum: 18 mrt. 2021

Geacht college,

Naar aanleiding van het inspectierapport over Horizon locatie Antonius en de memo over de voortgang van fase 2 hebben wij een aantal vragen voor u opgesteld. Daarnaast hebben we ook nog een vraag over de vastgestelde tarieven.

De IGJ heeft slechts een globale inspectie uitgevoerd en slechts 13 kernverwachtingen getoetst i.p.v. 52. Dit omdat zij van mening waren dat deze wijze van inspecteren nu eenmaal gebruikelijk is en dit bij andere JeugdzorgPlus instellingen ook gebeurt. Het argument dat over deze 13 kernverwachtingen landelijk nu eenmaal de meeste zorgen zijn verbaast ons zeer. Dit omdat Horizon van alle kanten onder een vergrootglas ligt, er veel incidenten en problemen zijn geweest en je JeugdzorgPlus- instellingen nu eenmaal niet altijd met elkaar kunt vergelijken. Hoewel wij begrijpen dat u niet op de stoel zit van de IGJ hebben wij hier toch een aantal vragen over.

 1. Bent u het met ons eens dat wanneer er een volledige inspectie was uitgevoerd en er wel 52 kernverwachtingen waren getoetst bij Antonius dat dan de uitkomst wel eens een stuk slechter had kunnen uitvallen? Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het met ons eens dat er hierdoor zaken gemist kunnen zijn?

  Wij lezen dat er onaangekondigde elementen zaten in de inspectie, iets wat wij van harte toejuichen. Toch willen wij ook graag het volgende van u weten.
 3. Is de inspectie zelf vooraf aangekondigd bij Horizon en Antonius? Zo ja, hoelang vooraf is deze aangekondigd?

  Fase 2 is volgens de Bovenregionale werkgroep en Horizon op vrijwillige basis. Fase 2 is echter volgens meerdere jeugdrechtadvocaten beslist niet vrijwillig en kan volgens hen juridisch dus niet. Ook zijn zij van mening dat jongeren na een gesloten verblijf in principe ‘open zijn’ en dat om die reden de GI’s horen te bepalen welke zorg passend is.
 4. Kan het college toelichten waarom men denkt dat deze constructie wel kan en op welke basis dit volgens hen juridisch toegestaan is?

  Het onderwijstraject is volgens het inspectierapport nog in ontwikkeling. Dat betekent dus dat het onderwijs nog steeds niet op orde is. Ook geven jongeren zelf aan dat het onderwijs ronduit slecht is.
 5. Op welke basis denkt het college dan toch dat Horizon door mag gaan met experimenteren op het gebied van onderwijs?
 6. Hoelang denkt Horizon nog nodig te hebben om het onderwijs volledig op orde te hebben?

  Horizon heeft maar liefst vijftien raamovereenkomsten afgesloten met specialistische instellingen voor fase 2 en slechts een overeenkomst voor pleegzorg en gezinshuis. Deze overeenkomsten worden nog verder uitgebreid.
 7. Met welke specialistische centra zijn er overeenkomsten afgesloten en wat is er precies afgesproken?
 8. Hoeveel procent van de jongeren denkt Horizon zelf te kunnen behandelen op Antonius? Wij doelen dan voornamelijk op therapeutische behandeling door een psycholoog of psychotherapeut.

  Er blijkt soms een verschil van opvatting te zijn tussen wat Horizon denkt dat een jongere nodig heeft en wat de (ggz) behandelaar nodig acht. Het lijkt er dus op dat Horizon op de stoel van de externe behandelaar wil zitten.
 9. Hoe vaak komt het voor dat er verschil in opvatting is inzake de behandeling tussen Horizon en een externe behandelaar?
 10. Kunt u ons voorbeelden geven van verschillen in opvatting t.a.v. de behandeling?

  Wij lezen dat maar liefst de helft van het personeel geen zorgdiploma heeft en dat dit vooralsnog opgelost wordt met een zogeheten EVC traject. Deze medewerkers staan volgens het inspectierapport bovendien alleen voor de groep. Ook lezen wij dat een deel van het personeel nog moet groeien in het professioneel en systemisch handelen. Dit vinden wij zeer ernstig en zorgelijk. Desalniettemin scoren professionals goed op het bieden van zorg. Wellicht is het een woordspelletje en vallen de genoemde professionals in de categorie die wel hun zorgdiploma hebben. Wij hebben dan ook de nodige vragen hierover.
 11. Hoe kan het dat professionals in het bieden van zorg goed scoren en tegelijkertijd de helft van de medewerkers niet capabel genoeg is en geen zorgdiploma in zijn bezit heeft?
 12. A Welke diploma’s hebben de medewerkers zonder zorgdiploma dan wel?
  B Wat is de achtergrond van deze medewerkers en zijn er medewerkers bij die uit een totaal andere werkomgeving komen?
 13. Bent u het met ons eens dat wanneer medewerkers zonder zorgdiploma alleen voor de groep gezet worden dat dit onverantwoordelijk is? Zo nee, waarom niet?
 14. Hoe kan het dat er oogluikend wordt toegestaan dat er op Antonius met ongeschoold personeel gewerkt wordt?
 15. A Beseft u dat het fixeren van jongeren en de escalaties die er vooral op een bepaalde groep plaatsvinden veelal een gevolg kunnen zijn van ongeschoold en onervaren personeel? Zo ja, waarom accepteert u dan toch dat er ongeschoold personeel bij Horizon mag werken?
  B Bent u zich bewust van het feit dat kwetsbare jongeren met complexe problematiek gebaat zijn bij ervaren en goed geschoold personeel en dat wanneer dat niet zo is zij feitelijk onverantwoorde zorg krijgen?
 16. A Hoe denkt Horizon ervaren personeel te werven dat wel in het bezit is van de juiste zorgdiploma’s?
  B Op welke termijn denkt Horizon te hebben gerealiseerd dat al het personeel in het bezit is van de juiste zorgdiploma’s?
 17. Heeft Horizon überhaupt wel als doel om medewerkers met adequate diploma’s te werven en aan te stellen of is Horizon van mening dat slechts een EVC traject volstaat?
 18. Ongeschoold of laagopgeleid personeel inzetten is een stuk goedkoper voor Horizon. Hoe verhoudt zich dat met de afgesproken tarieven?
 19. Bent u zich bewust van het feit dat het probleem van ongeschoold personeel een direct gevolg is van het feit dat er een nieuwe speler, namelijk Horizon, toegelaten is tot een voor hen vreemde regio en dat u ten gevolge daarvan indirect medeverantwoordelijk bent voor dit probleem? Zo nee, waarom niet?
 20. Het werven van goed geschoold en ervaren personeel is al moeilijk genoeg, ook soms voor andere instellingen. Bent u zich bewust van het feit dat zowel Horizon als het college dit op voorhand hadden kunnen weten en dat zij daardoor bewust een enorm risico hebben genomen? Zo nee, waarom denken zij dat dit niet zo is?

  Medewerkers vertelden de IGJ dat jongeren soms vele maanden moeten wachten op therapie en ook de jongeren zelf gaven dit aan. Daarnaast wachten alle jongeren standaard lange tijd op therapie. Desalniettemin beweert Horizon dat er geen wachtlijsten meer zijn.
 21. Hoe kan het dat zowel medewerkers als jongeren aangeven dat ze soms maandenlang moeten wachten op therapie en dat alle jongeren steevast lange tijd wachten, terwijl Horizon beweert dat er geen wachtlijsten meer zijn?
 22. De beoogde renovatie heeft lang op zich laten wachten maar lijkt nu eindelijk uitgevoerd te zullen gaan worden. Waarom is deze renovatie niet gelijk in gang gezet bij het betrekken van het pand?

  Er zijn volgens het inspectierapport geen afzonderingsruimtes meer. Wel zijn er nog verplichte kamermomenten.
 23. Zijn er nog wel leegstaande ruimtes die gebruikt worden om jongeren in af te zonderen?
 24. Hoelang duren de twee verplichte kamermomenten van de jongeren?

  Jongeren geven aan dat zij zich vervelen op de groep en moeten zich zien te vermaken met televisie kijken en het spelen van videospelletjes en bordspellen. De directie van Horizon geeft aan dat Horizon gestart is met een zogeheten geïntegreerd dagprogramma en dat dit nog doorontwikkeld moet worden. Wanneer iets nog doorontwikkeld moet worden is dat meestal een eufemisme voor iets dat gewoon nog niet gerealiseerd is.
 25. Hoe kan het dat kwetsbare jongeren met een grote behoefte aan dagindeling en structuur zich nog steeds vervelen op Antonius?
 26. Wat is er precies wel gerealiseerd t.a.v. het zogeheten geïntegreerde dagprogramma? Graag een uitvoerige beschrijving hiervan.

  Horizon ontvangt tot onze grote verbazing een tarief van maar liefst € 439,92 inclusief innovatie voor zowel intern verblijf als ambulante zorg. In geen enkele andere zorginstelling wordt ambulante zorg gelijkgesteld aan die met verblijf. Volgens Horizon worden hier therapeutische gezinsvormen, intensieve ambulante trajecten, de JouwZorgPlusgroep, het specialistisch aanbod door andere instellingen, studio’s, intensieve gezinsbehandeling, en onderwijstrajecten op maat van bekostigd. Volgens Horizon is maatwerk en een verschil in intensiteit de reden van de eenduidige tarieven en is de verwachting dat deze kosten zich met elkaar zullen middelen.
 27. Kunt u ons een exact overzicht geven waar dit geld precies aan besteed wordt en hoe de verdeling hiervan is, en kunt u ons tevens een specifiek overzicht geven van de exacte kosten van de verschillende vormen van zorg per etmaal? Mocht dit nu nog niet mogelijk zijn kunt u ons dit dan bij de eerstvolgende evaluatie doen toekomen?

Indiendatum: 18 mrt. 2021
Antwoorddatum: 14 mei 2021

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad, beantwoorden wij de gestelde vragen als volgt.

Een deel van de vragen kan door het college beantwoord worden, deze vindt u hieronder. Daarna staan wij stil bij de overige vragen.

Beantwoording van de vragen

Fase 2 is volgens de Bovenregionale werkgroep en Horizon op vrijwillige basis. Fase 2 is echter volgens meerdere jeugdrechtadvocaten beslist niet vrijwillig en kan volgens hen juridisch dus niet. Ook zijn zij van mening dat jongeren na een gesloten verblijf in principe ‘open zijn’ en dat om die reden de GI’s horen te bepalen welke zorg passend is.

4. Kan het college toelichten waarom men denkt dat deze constructie wel kan en op welke basis dit volgens hen juridisch toegestaan is?

Antwoord: Fase twee is een vrijwillig aanbod in de zin dat er geen machtiging voor gesloten verblijf aan ten grondslag ligt. Het aanbod is echter niet vrij toegankelijk; het is als geïndiceerde zorg alleen toegankelijk na plaatsing door de wettelijke verwijzers. Vervolgzorg wordt door Horizon in overleg met de verwijzer georganiseerd.

Het onderwijstraject is volgens het inspectierapport nog in ontwikkeling. Dat betekent dus dat het onderwijs nog steeds niet op orde is. Ook geven jongeren zelf aan dat het onderwijs ronduit slecht is.

5. Op welke basis denkt het college dan toch dat Horizon door mag gaan met experimenteren op het gebied van onderwijs?

Antwoord: Op basis van het inspectierapport is het college van mening dat Horizon goed bezig is met het verder ontwikkelen van onderwijs.

Horizon heeft maar liefst vijftien raamovereenkomsten afgesloten met specialistische instellingen voor fase 2 en slechts een overeenkomst voor pleegzorg en gezinshuis. Deze overeenkomsten worden nog verder uitgebreid.

7. Met welke specialistische centra zijn er overeenkomsten afgesloten en wat is er precies afgesproken?

Antwoord: Horizon heeft met aanbieders overeenkomsten afgesloten om specialistisch aanbod binnen fase 2 te kunnen bieden, aanvullend op het eigen zorgaanbod. Het zijn privaatrechtelijke overeenkomsten die Horizon als hoofdaanbieder heeft afgesloten met zorgaanbieders. De gemeente is daar geen partij in.

8. Hoeveel procent van de jongeren denkt Horizon zelf te kunnen behandelen op Antonius? Wij doelen dan voornamelijk op therapeutische behandeling door een psycholoog of psychotherapeut.

Antwoord: Horizon behandelt alle jeugdigen zelf. Waar ter aanvulling specialistische j-GGZ of LVB behandeling nodig is wordt deze, onder regie van Horizon, door andere aanbieders ingezet.

Er blijkt soms een verschil van opvatting te zijn tussen wat Horizon denkt dat een jongere nodig heeft en wat de (ggz) behandelaar nodig acht. Het lijkt er dus op dat Horizon op de stoel van de externe behandelaar wil zitten.

9. Hoe vaak komt het voor dat er verschil in opvatting is inzake de behandeling tussen Horizon en een externe behandelaar?

Antwoord: Horizon is als regiebehandelaar verantwoordelijk voor het gehele behandeltraject van de jongere, dus ook voor de aanvullende zorg door externe behandelaars. Overleg met aanbieders over de wijze waarop aanvullende zorg wordt ingevuld valt onder die verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.

10. Kunt u ons voorbeelden geven van verschillen in opvatting t.a.v. de behandeling?

Antwoord: Wij verwijzen graag naar het antwoord op vraag 9.

18. Ongeschoold of laagopgeleid personeel inzetten is een stuk goedkoper voor Horizon. Hoe verhoudt zich dat met de afgesproken tarieven?

Antwoord: Dit valt onder de bedrijfsvoering van de aanbieder, niet aan gemeenten. Gemeenten sturen op de contracteisen en de Inspectie op de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp.

19. Bent u zich bewust van het feit dat het probleem van ongeschoold personeel een direct gevolg is van het feit dat er een nieuwe speler, namelijk Horizon, toegelaten is tot een voor hen vreemde regio en dat u ten gevolge daarvan indirect medeverantwoordelijk bent voor dit probleem? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij delen uw aanname niet en daarmee ook niet uw gevolgtrekkingen.

20. Het werven van goed geschoold en ervaren personeel is al moeilijk genoeg, ook soms voor andere instellingen. Bent u zich bewust van het feit dat zowel Horizon als het college dit op voorhand hadden kunnen weten en dat zij daardoor bewust een enorm risico hebben genomen? Zo nee, waarom denken zij dat dit niet zo is?

Antwoord: Horizon is inmiddels twee jaar actief in NHN en heeft daarmee geen voor of achterstand in de werving van personeel. Beschikbaarheid van geschoold personeel is een breed probleem in het sociaal domein. Uw aannames en redenering delen wij niet.

Medewerkers vertelden de IGJ dat jongeren soms vele maanden moeten wachten op therapie en ook de jongeren zelf gaven dit aan. Daarnaast wachten alle jongeren standaard lange tijd op therapie. Desalniettemin beweert Horizon dat er geen wachtlijsten meer zijn.

21. Hoe kan het dat zowel medewerkers als jongeren aangeven dat ze soms maandenlang moeten wachten op therapie en dat alle jongeren steevast lange tijd wachten, terwijl Horizon beweert dat er geen wachtlijsten meer zijn?

Antwoord: Alle jongeren volgen de behandeling van de methode JouwZorg. Het kan voorkomen dat een jongeren een externe therapeut nodig hebben m.b.t. de behandeling van hun problematiek. Soms is er sprake bij een externe aanbieder van een wachtlijst. Dit vinden zowel Antonius als de zorgaanbieders onwenselijk en Antonius probeert hier zo goed mogelijk op te sturen, maar kan de snelheid van de behandeling van een externe organisatie niet afdwingen.

22. De beoogde renovatie heeft lang op zich laten wachten maar lijkt nu eindelijk uitgevoerd te zullen gaan worden. Waarom is deze renovatie niet gelijk in gang gezet bij het betrekken van het pand?

Antwoord: Dit is niet correct. Horizon is bij het betrekken van het pand Antonius direct gestart met een verbouwing om het pand gebruiksklaar te maken. Horizon is daarnaast gestart met de plannen voor een renovatie. Hiervoor hebben zij een meerjarig plan opgesteld.

Er zijn volgens het inspectierapport geen afzonderingsruimtes meer. Wel zijn er nog verplichte kamermomenten.

23. Zijn er nog wel leegstaande ruimtes die gebruikt worden om jongeren in af te zonderen?

Antwoord: Nee.

Horizon ontvangt tot onze grote verbazing een tarief van maar liefst € 439,92 inclusief innovatie voor zowel intern verblijf als ambulante zorg. In geen enkele andere zorginstelling wordt ambulante zorg gelijkgesteld aan die met verblijf. Volgens Horizon worden hier therapeutische gezinsvormen, intensieve ambulante trajecten, de JouwZorgPlusgroep, het specialistisch aanbod door andere instellingen, studio’s, intensieve gezinsbehandeling, en onderwijstrajecten op maat van bekostigd. Volgens Horizon is maatwerk en een verschil in intensiteit de reden van de eenduidige tarieven en is de verwachting dat deze kosten zich met elkaar zullen middelen.

27. Kunt u ons een exact overzicht geven waar dit geld precies aan besteed wordt en hoe de verdeling hiervan is, en kunt u ons tevens een specifiek overzicht geven van de exacte kosten van de verschillende vormen van zorg per etmaal? Mocht dit nu nog niet mogelijk zijn kunt u ons dit dan bij de eerstvolgende evaluatie doen toekomen?

Antwoord: Horizon is gecontracteerd voor JeugdzorgPlus tegen het bepaalde etmaal tarief. Er is sprake van één behandeltraject bestaande uit 2 fasen. Om die reden is het niet mogelijk om het door u gevraagde overzicht te geven waarbij de kosten per onderdeel van het traject nader worden gespecificeerd.

Overige vragen Het college is niet bevoegd antwoord te geven op vagen 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26. We verwachten dat de Inspectie deze vragen vanuit haar toezichthoudende rol kan beantwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over loslaten Alkmaarse woonnorm

Lees verder

Schriftelijke vragen over Vogelgriepuitbraak Grootschermer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer