Schrif­te­lijke vragen over loslaten Alkmaarse woonnorm


Indiendatum: 20 jan. 2021

Geacht college,

Partij voor de Dieren Alkmaar heeft naar aanleiding van het memorandum van 05-01-2021 van wethouder Verbruggen een aantal raadsvragen voor het college. Zoals wethouder Verbruggen ook vermeldt, heeft het college gekozen om niet meer ‘hard te normeren’, maar de marktpartijen enkel te zullen ‘uitdagen’. Met andere woorden wil het college geen enkele bindende afspraken meer met de relevante aannemers omtrent verschillende bouwkenmerken in de Kanaalzone. PvdD Alkmaar begrijpt vanuit het memorandum dat de coronapandemie en de gevolgen hiervan de reden achter deze beslissing van het college is.

Het college richt zich hiermee op een enkele parameter, namelijk meer betaalbare woningen. Daarbij vergeet het helaas andere doelen zoals van-het-gas-af in 2030, volledig circulaire bouw (2050) en klimaatneutrale economie in 2050.

Deze andere uitdagingen gaan niet weg, het wordt met het loslaten van de woonnorm alleen maar groter, moeilijker en duurder om nog eens achteraf te gaan herstellen wat je eigenlijk al gelijk bij het begin van de bouw had moeten regelen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1) Kan het college toelichten wat de redenering is geweest voor het afwijken van het stellen van een norm naar ‘zacht’ stimuleren en uitdagen van de marktpartijen? Welke signalen, informatie, ontwikkelingen heeft het college voor dit besluit gebruikt?

2) Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat onze stad en gemeente door klimaatadaptatie, circulaire bouw, van-het-gas-af en de energietransitie significante uitdagingen voor zich heeft? Zo nee, waarom niet?

3) Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat met het stellen van harde eisen in de Alkmaarse woonnorm omtrent klimaatadaptatie en energietransitie, de gestelde relevante doelstellingen kunnen worden gehaald?

4) Heeft het college zicht op de consequenties van het loslaten van de Alkmaarse woonnorm op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire bouw, van-het-gas-af en energietransitie? Zo ja, wat zijn deze?

5) Heeft het college kennis genomen van de ingezonden brief van de WMO-raad Alkmaar van 13-01-2021 m.b.t. het loslaten van de woonnorm?

6) Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat het loslaten van de Alkmaarse woonnorm ook een negatieve invloed gaat hebben op het realiseren van een inclusievere woonomgeving, ook voor de kwetsbare burgers?

7) Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat door nu niet-duurzaam te bouwen er in de nabije toekomst extra investeringen nodig zijn om alle geldende energie- en klimaatdoelstellingen te realiseren?

8) Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om te zorgen dat duurzaamheids- en toegankelijkheidseisen worden gehaald bij het realiseren van woningbouw in de Kanaalzone?

Met vriendelijke groet,

Kitty van Dam-Kooijman, raadslid Partij voor de Dieren Alkmaar

Indiendatum: 20 jan. 2021
Antwoorddatum: 20 feb. 2021

Het lid van de Raad, mevrouw van Dam-Kooijman, heeft ons op 19-01-2021 vragen gesteld over de Alkmaarse woonnorm.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van de raad, beantwoorden wij de gestelde vragen als volgt.

1. Kan het college toelichten wat de redenering is geweest voor het afwijken van het stellen van een norm naar ‘zacht’ stimuleren en uitdagen van de marktpartijen? Welke signalen, informatie, ontwikkelingen heeft het college voor dit besluit gebruikt?

Antwoord: Het college heeft met ontwikkelende partijen, meerdere keren gesproken over de eerdere versie van de Woonnorm. Uit die eerste gesprekken is geconcludeerd dat het stellen van normen een goede samenwerking in de weg zou staan. Uit verder onderzoek blijkt dat diverse partijen wel hoge ambities realiseren. Het college verwacht dat door het uitdagen van de markt enerzijds zowel kwaliteit kan worden geborgd en innovatie kan worden gestimuleerd, terwijl anderzijds de woningbouwambities kunnen worden behaald. Hierbij worden ook voorbeelden uit andere gemeente als inspiratie gebruikt

2. Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat onze stad en gemeente door klimaatadaptatie, circulaire bouw, van-het-gas-af en de energietransitie significante uitdagingen voor zich heeft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, de uitdaging is groot. In het programma duurzaam Alkmaar zijn dit belangrijke onderwerpen waar Alkmaar zich voor inzet.

3. Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat met het stellen van harde eisen in de Alkmaarse woonnorm omtrent klimaatadaptatie en energietransitie, de gestelde relevante doelstellingen kunnen worden gehaald?

Antwoord: Nee, het college denkt dat door samenwerking en kennisdeling meer resultaat bereikt kan worden.

4. Heeft het college zicht op de consequenties van het loslaten van de Alkmaarse woonnorm op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire bouw, van-het-gas-af en energietransitie? Zo ja, wat zijn deze?

Antwoord: Het college gaat er vanuit dat door de werkwijze met een Woonnorm waarin eisen zijn omgebogen naar overleg, samenwerking, inspiratie en uitdaging uiteindelijk betere resultaten bereikt worden en de woningbouwopgave sneller wordt gerealiseerd.

5. Heeft het college kennis genomen van de ingezonden brief van de WMO-raad Alkmaar van 13-01- 2021 m.b.t. het loslaten van de woonnorm?

Antwoord: Ja, daar heeft het college kennis van genomen.

6. Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat het loslaten van de Alkmaarse woonnorm ook een negatieve invloed gaat hebben op het realiseren van een inclusievere woonomgeving, ook voor de kwetsbare burgers?

Antwoord: Nee, het college is het hier niet mee eens.

7. Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat door nu niet-duurzaam te bouwen er in de nabije toekomst extra investeringen nodig zijn om alle geldende energie- en klimaatdoelstellingen te realiseren?

Antwoord: Het is geen optie om niet-duurzaam te bouwen. Iedere ontwikkeling moet sowieso voldoen aan de dan geldende landelijke duurzaamheidseisen. Hiermee wordt voorkomen dat woningen niet toekomstbestendig zijn. 8. Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om te zorgen dat duurzaamheids- en toegankelijkheidseisen worden gehaald bij het realiseren van woningbouw in de Kanaalzone? Antwoord: De eisen zoals die nu in het Bouwbesluit staan, zijn wettelijk verplicht en leiden al tot duurzame en toegankelijke gebouwen. In het omgevingsbeeld van de Kanaalzone zijn algemene ambities opgenomen, daaronder ook ambities op het gebied van duurzaamheid van de woonomgeving. Hierin vind je onderwerpen als duurzame verwarming van gebouwen, duurzame energie, klimaatadaptieve stad en natuur-inclusief bouwen. Ook in het programma duurzaamheid Alkmaar zijn diverse onderwerpen geborgd.

Interessant voor jou

ABP blijft fossiel beleggen

Lees verder

Schriftelijke vragen n.a.v. inspectierapport Horizon, locatie Antonius

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer