Schrif­te­lijke vragen over loslaten Alkmaarse woonnorm


Indiendatum: 20 jan. 2021

Geacht college,

Partij voor de Dieren Alkmaar heeft naar aanleiding van het memorandum van 05-01-2021 van wethouder Verbruggen een aantal raadsvragen voor het college. Zoals wethouder Verbruggen ook vermeldt, heeft het college gekozen om niet meer ‘hard te normeren’, maar de marktpartijen enkel te zullen ‘uitdagen’. Met andere woorden wil het college geen enkele bindende afspraken meer met de relevante aannemers omtrent verschillende bouwkenmerken in de Kanaalzone. PvdD Alkmaar begrijpt vanuit het memorandum dat de coronapandemie en de gevolgen hiervan de reden achter deze beslissing van het college is.

Het college richt zich hiermee op een enkele parameter, namelijk meer betaalbare woningen. Daarbij vergeet het helaas andere doelen zoals van-het-gas-af in 2030, volledig circulaire bouw (2050) en klimaatneutrale economie in 2050.

Deze andere uitdagingen gaan niet weg, het wordt met het loslaten van de woonnorm alleen maar groter, moeilijker en duurder om nog eens achteraf te gaan herstellen wat je eigenlijk al gelijk bij het begin van de bouw had moeten regelen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1) Kan het college toelichten wat de redenering is geweest voor het afwijken van het stellen van een norm naar ‘zacht’ stimuleren en uitdagen van de marktpartijen? Welke signalen, informatie, ontwikkelingen heeft het college voor dit besluit gebruikt?

2) Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat onze stad en gemeente door klimaatadaptatie, circulaire bouw, van-het-gas-af en de energietransitie significante uitdagingen voor zich heeft? Zo nee, waarom niet?

3) Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat met het stellen van harde eisen in de Alkmaarse woonnorm omtrent klimaatadaptatie en energietransitie, de gestelde relevante doelstellingen kunnen worden gehaald?

4) Heeft het college zicht op de consequenties van het loslaten van de Alkmaarse woonnorm op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire bouw, van-het-gas-af en energietransitie? Zo ja, wat zijn deze?

5) Heeft het college kennis genomen van de ingezonden brief van de WMO-raad Alkmaar van 13-01-2021 m.b.t. het loslaten van de woonnorm?

6) Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat het loslaten van de Alkmaarse woonnorm ook een negatieve invloed gaat hebben op het realiseren van een inclusievere woonomgeving, ook voor de kwetsbare burgers?

7) Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat door nu niet-duurzaam te bouwen er in de nabije toekomst extra investeringen nodig zijn om alle geldende energie- en klimaatdoelstellingen te realiseren?

8) Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om te zorgen dat duurzaamheids- en toegankelijkheidseisen worden gehaald bij het realiseren van woningbouw in de Kanaalzone?

Met vriendelijke groet,

Kitty van Dam-Kooijman, raadslid Partij voor de Dieren Alkmaar