Schrif­te­lijke vragen over gezichts­her­kenning


Indiendatum: dec. 2019

Partij voor de Dieren Alkmaar heeft naar aanleiding van de commissievergadering Bestuur & Middelen van 19 November jl. een aantal raadsvragen voor het college. Tijdens de vergadering werd het commissievoorstel ‘Rapportage Stand van Zaken Veiligheid Najaar 2019’ opiniërend besproken. PvdD Alkmaar heeft tijdens de bespreking aan de portefeuillehouder (Burgemeester) Piet Bruinooge vragen gesteld over de eventuele toekomstige plannen betreffende gezichtsherkenning als onderdeel van het bestaande cameratoezicht.

Wij vinden de beantwoording van de commissievragen door de portefeuillehouder verwarrend en verder conflicterend met de democratische verantwoording die moet gebeuren vóór het inzetten van een ingrijpend middel als gezichtsherkenning. Daarom willen wij de volgende vragen stellen:

 1. Heeft het college concrete plannen om gezichtsherkenning in te zetten als onderdeel van cameratoezicht? Indien ja, welke plannen zijn dat?
 2. Op welke termijn wil het college gezichtsherkenning bij cameratoezicht implementeren?
 3. Op welke locaties en in welke gebieden en wijken wil het college gezichtsherkenning bij cameratoezicht realiseren?
 4. Is het aantal bestaande camera’s voldoende om de plannen van het college te realiseren of is er een uitbreiding van camera’s noodzakelijk?
 5. Heeft het college alvast contact opgenomen met leveranciers (software en/of hardware) van dit soort systemen? Zo ja, welke leveranciers zijn dat?
 6. Gezichtsherkenningstechnologie bestaat uit twee onafhankelijke processen, namelijk het maken van een gelaatsafbeelding en het vergelijken van de gemaakte afbeelding met bestaande beelden. De meeste gezichtsherkenningssystemen werken met twee software componenten. Er zijn echter ook geïntegreerde oplossingen die de gemaakte beelden direct (real-time) analyseren en vergelijken. Indien het college gezichtsherkenning wil implementeren, welke van de twee paden heeft dan de voorkeur?
 7. Hoe kijkt het college naar het privacy-gehalte van gezichtsherkenning bij cameratoezicht en hoe wil ze de privacy van burgers gaan waarborgen?
 8. Is het college ervan op de hoogte dat er geen duidelijke landelijke wet- en regelgeving bestaat omtrent het gebruik maken van gezichtsherkenning in de openbare ruimte?
 9. Heeft het college kennis genomen van de kamerbrief opgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid op 20.11.2019? [1]
 10. Heeft het college kennis genomen van het onderzoek “Beperking privacyrisico’s toepassing gezichtsherkenningstechnologie” door het Wetenschappelijk Onderzoek- & Documentatiecentrum (WODC) waarvan de resultaten begin 2020 verwacht worden? [2]
 11. Is het college het met ons eens dat om zo’n ingrijpend middel in te kunnen zetten een democratisch proces, zoals bijvoorbeeld een raadsbesluit, vooraf noodzakelijk is waarmee het draagvlak in de Alkmaarse samenleving getoetst kan worden?

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z22565&did=2019D46905

[2] https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2992-beperking-privacyrisicoes-toepassing-gezichtsherkenningstechnologie.aspx

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 13 jan. 2020

1. Nee, wij hebben geen plannen om hier iets mee te doen. Daarmee is de beantwoording van de

vragen 2 tot en met 7 niet relevant.

8. Ja, het college is daarvan op de hoogte.

9. Ja, daar heeft het college kennis van genomen.

10. Ja, daar heeft het college kennis van genomen.

11. In dat geval zullen wij u informeren.

Interessant voor jou

Aanvullende vragen over aanbestedingstraject JeugdzorgPlus

Lees verder

Schriftelijke vragen over individuele studietoeslag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer