Schrif­te­lijke vragen over indi­vi­duele studie­toeslag


Indiendatum: feb. 2020

Partij voor de Dieren Alkmaar heeft naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van individuele studietoeslag in de participatiewet een aantal raadsvragen voor het college. Zoals het bij het college ook bekend is, wordt de studietoeslag uitgekeerd aan studenten die vanwege hun medische beperking niet kunnen werken en bijverdienen. Deze landelijke regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten en in onze gemeente is Halte Werk hiervoor verantwoordelijk.

Gezien de ontwikkelingen in de Tweede Kamer, aangenomen moties en de acties ondernomen door de betreffende staatssecretaris, zijn wij van mening dat het college initiatief kan nemen en een aanpassing kan doorvoeren wat betreft de hoogte van de uitkering. Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1) Heeft het college kennis genomen van de landelijke ontwikkelingen aangaande dit onderwerp? D.w.z. de motie Raemakers [1] en de kamerbrief van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019 [2].

2) Is het college het met de staatssecretaris en ons eens dat deze kwetsbare groep studenten een (financiële) steun in de rug verdient om hun studie af te kunnen maken?

3) Is het college bekend met het feit dat de hoogte van de uitkering per gemeente verschilt?

4) Is het college bekend met het feit dat Halte Werk ook voor Langedijk en Heerhugowaard deze regeling uitvoert en de uitkeringsgerechtigde studenten van Heerhugowaard een aanzienlijk hoger maar ook realistischer bedrag ontvangen dan die van Alkmaar? [3]

5) Is het college het met ons eens dat de Alkmaarse uitkeringsgerechtigden een gevoel van onrechtvaardigheid kunnen krijgen gezien het aanzienlijke verschil van uitkeringen tussen de twee gemeenten? (Alkmaar €43 per maand, Heerhugowaard €154 per maand voor studenten tot 21 jaar en €256 per maand vanaf 21 jaar)

6) Is het college het met PvdD Alkmaar eens dat de consumentenprijsindex, dus inflatie, de laatste jaren aan het stijgen is maar wat betreft deze uitkering geen indexering is uitgevoerd? En er derhalve voor deze uitkeringsgerechtigden sprake is van een reële achteruitgang in inkomen?

7) Heeft het college kennisgenomen van het totale aantal uitkeringsgerechtigde studenten in de gemeente Alkmaar? [4]

8) Wat heeft het college tot nu toe gedaan om deze relatief kwetsbare doelgroep te bereiken en te informeren? Of wordt het van deze groep zelf verwacht actie te ondernemen en deze toeslag aan te vragen?

9) Is het college het met ons eens dat, gezien het lage aantal uitkeringsgerechtigde studenten, het uitgekeerde bedrag geen significante druk uitoefent op de begroting van Halte Werk?

10) Heeft het college net als ons geconstateerd dat de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer m.b.t. de harmonisering van het normbedrag benadrukt dat de gemeenten niet hoeven te wachten op de wetswijziging, die per 1.1.2021 ingaat, en alvast mogen vooruitlopen met het invoeren van het nieuwe bedrag? [2]

11) Zou het college een aanpassing van het huidige bedrag naar een nieuw bedrag, conform de kamerbrief van staatssecretaris, alvast in 2020 willen realiseren?

12) Kan het college in dat geval de Alkmaarse uitkeringsgerechtigde studenten over deze ontwikkeling informeren en hen voorzien van het nieuwe bedrag in 2020?

[1] TK 2018-2019, 34 352, nr. 147

[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/08/studietoeslag-voor-student-met-medische-beperking-overal-%E2%82%AC-300-per-maand

[3] Beantwoording van onze griffievragen per 27.11.2019 en ook https://www.haltewerk.nl/laag-inkomen/tegemoetkomingen/individuele-studietoeslag/

[4] Beantwoording van onze griffievragen per 27.11.2019 (2017 5 personen, 2018 7 personen en 2019 4 personen)

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 6 mrt. 2020

1. Ja, het college heeft kennisgenomen van de landelijke ontwikkelingen aangaande dit onderwerp.

2. Ja, het college is het daarmee eens.

3. Ja, het college is hiervan op de hoogte.

4. Ja, dit is bij het college bekend.

5. Ja, het college is het daarmee eens.

6. In Alkmaar wordt de individuele toeslag berekend aan de hand van de bijstandsnorm. Gezien de hoogte van het bedrag van de individuele studietoeslag kan het na afronding zo zijn dat het bedrag per half jaar niet verandert bij indexatie.

De individuele studietoeslag zoals voorgesteld door het ministerie SZW wordt op 1 januari 2021 vastgesteld op € 300,-- per maand. Het college is het met de staatssecretaris eens dat in de gemeenten de individuele studietoeslag geen ongelijkheid mag vertonen. Om deze reden legt het college het voorstel voor het wijzigen van de Verordening individuele studietoeslag gemeente Alkmaar voor aan de Raad op 23-04-2020.
Daarmee wordt recht gedaan aan de oproep van de staatssecretaris en wordt er vooruitlopend op de wijzigingen in de wet ook voorgesteld dit in te laten gaan per 1-1-2020.

7. Ja, het college heeft kennisgenomen van het aantal.

8. De individuele studietoeslag is onder de aandacht gebracht via de website, een specifieke folder betreffende tegemoetkomingen en de stadskrant.

9. Ja, gezien het aantal is het college het daarmee eens.

10. Ja, dit heeft het college ook geconstateerd. Zie antwoord op vraag 6.

11. Ja, het college wil dat alvast realiseren in 2020. Zie antwoord op vraag 6.

12. De gemeente gaat de uitkeringsgerechtigde studenten die bij ons bekend zijn over deze ontwikkeling informeren. Er is gebleken dat de doelgroep moeilijk te bereiken is. Dit is een landelijk beeld. Wij gaan in ieder geval met onderwijsinstellingen in overleg over hoe we de uitkeringsgerechtigde studenten beter kunnen bereiken.

Ook heeft het Rijk aangekondigd dat zij samen met de VNG de communicatie gaat verbeteren tussen de doelgroep en gemeenten zodat zij elkaar beter weten te vinden. Dit moet de samen met ons eigen initiatief bekendheid van de studietoeslag vergroten alsmede waar en op welke wijze deze is aan te vragen. Het is nog onbekend hoe en wanneer dit exact vormgegeven gaat worden. Het college gaat gelijk optrekken met de initiatieven van het ministerie en de VNG in dezen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over gezichtsherkenning

Lees verder

Schriftelijke vragen over slachthuis Oost-Graftdijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer