Motie: Geest­meram­bacht: Gezellig, duurzaam en schoon


24 juni 2022

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 23 juni 2022

Constaterende dat:

  • In Geestmerambacht festivals worden gehouden en het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht (GAB) de ‘duurzame programmering van evenementen’ als ‘operationele tak’ onder haar hoede heeft; [1][2]
  • Het bestuur van het GAB wil inzetten op ‘behoud en versterking van biodiversiteit en natuurversterking’; [3]
  • Op 14 mei jl. het evenement ‘Power Valley’ op het Geestmerambacht plaatsvond. [4]

Overwegende dat:

  • Bij het evenement ‘Power Valley’ wedstrijden worden gehouden tussen voertuigen met opgevoerde, zeer krachtige (diesel)motoren;
  • Bij deze wedstrijden sprake is van veel fijnstofuitstoot, vervuiling, rook en heel veel lawaai;
  • Bijna alle gronden van het GAB deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland; [5]
  • Het natuurgebied Kleimeer op steenworp afstand ligt van het festivalterrein; [6]
  • De kenmerken van dit soort evenementen niet overeenkomen met de natuur- en biodiversiteitsambities van het bestuur van het GAB.

Verzoekt het college:

  1. In gesprek te gaan met het dagelijks bestuur van het GAB om ervoor te zorgen dat dit bij de planning van toekomstige evenementen selectief handelt en evenementen met een onduurzaam en vervuilend karakter niet laat plaatsvinden;
  2. Na het gesprek de raad bij de eerstvolgende raadscommissie te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

[1] Een overzicht van aanstaande geplande evenementen op het Geestmerambacht https://www.geestmerambacht.nl/agenda

[2] Concept programmabegroting 2023-GAB, pagina 15, ‘taakveld 5.3 Cultuur presentatie en productie’https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/11503966/1/4__Concept-programmabegroting_2023-GAB

[3] Concept programmabegroting 2023-GAB, pagina 16, ‘taakveld 5.7.2 openbaar groen en openluchtrecreatie’ https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/11503966/1/4__Concept-programmabegroting_2023-GAB

[4] De genoemde editie van Power Valley, (wedstrijden tussen opgevoerde vrachtwagens, trucks, tractors, e.d.) is georganiseerd op het Geestmerambacht op 14.5.2022 https://www.powervalley.nl/informatie/

[5] Concept programmabegroting 2023-GAB, pagina 40, ‘E. Grondbeleid - Natuurnetwerk Nederland’ https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/11503966/1/4__Concept-programmabegroting_2023-GAB

[6] Natuurgebied Kleimeer ligt op ongeveer 300m afstand van het evenemententerrein in het Geestmerambacht https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/kleimeer


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SP

Tegen

D66, OPA, VVD, SPA, CDA, FvD, LeefbaarAlkmaar, BAS