Motie: Stads­boer­derij De Hout


26 januari 2023

De gemeenteraad van Alkmaar in vergadering bijeen op 26-01-2023

Constaterende dat:

• In de Alkmaarderhout sinds begin 1900 de hertenkamp gevestigd is dat later uitgebreid is met een kinderboerderij, waarin diverse dieren, zoals varkentjes, konijnen, pauwen, e.d. zich bevonden.
• De kinderboerderij gratis wordt bezocht door kinderen met hun ouders en/of verzorgers, ouderen en andere Alkmaarders en sinds deze winter het hele jaar geopend is.
• De kinderboerderij de enige die in het beheer van de gemeente Alkmaar (Stadswerk072) is en deels een monumentenstatus heeft.
• Het huidige dagelijkse beheer uit een groep bevlogen mensen bestaat.
• Dat naast de kinderboerderij een volière bevindt waarvoor een sloopvergunning is aangevraagd om een nieuwe volière te plaatsen.

Overwegende dat:

• Er met vrijwilligers en organisaties die dagbesteding aanbieden niet wordt samengewerkt en er dagelijks maar een medewerker aanwezig is.
• Er geen samenwerking is met Alkmaarse scholen om de kinderboerderij in te zetten voor (natuur)onderwijs.
• Er signalen zijn dat het huidige beheer ambitieuze plannen heeft om de kinderboerderij om te vormen naar een commerciële vorm met horeca en dit ten koste zal gaan van het huidige karakter.
• Dat deze ambities tot uiting komen in vergunningsvrije verbouwingen en er geen activiteiten georganiseerd worden waarvoor entreegeld wordt gevraagd, of die dieronvriendelijk zijn zoals een reptielenshow en roofvogelshow.

Verzoekt het college:

1. De Stadsboerderij de Hout een nieuw leven in te blazen door:
a. te verkennen op welke wijze de kinderboerderij teruggebracht kan worden naar een echte stadsboerderij met boerderijdieren zoals het tientallen jaren is geweest en als uitgangspunt dierenwelzijn te gebruiken, waardoor voor alle dieren genoeg ruimte en dierwaardige bestaan mogelijk is;
b. dieren niet als commercieel goed en/of vermaaksobject in te zetten waardoor er geen plek is voor shows met roofvogels, exoten, e.d.;
c. de mogelijkheden te verkennen om (wild)opvang en opvang voor oudere dieren aan te bieden;
d. a, b, c in te vullen door aan te sluiten bij het Keurmerk Dierenwelzijn voor kinderboerderijen [1].
2. De mogelijkheden te verkennen om met vrijwilligers en organisaties die dagbesteding aanbieden samen te werken voor een inclusieve kinderboerderij.
3. De mogelijkheden te verkennen voor een samenwerking tussen de kinderboerderij en het onderwijs in Alkmaar voor educatiedoeleinden.
4. Hiervoor een plan met duidelijke kaders op te stellen en deze indien mogelijk bij BURAP-1, anders tijdens de begroting 2024 voor te leggen aan de raad.
5. De gerealiseerde verbeteringen als input mee te nemen naar de voorbereidingen voor het nieuwe dierenwelzijnsbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting

[1] https://www.diervriendelijkeki...


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, OPA, PvdA, GroenLinks, D66, BAS, LeefbaarAlkmaar, SPA, ChristenUnie, CDA, VVD, FvD, SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Onderzoek rol koloniale verleden bestuur Alkmaar

Lees verder

Motie: Kerst, zonder bomen kappen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word actief Doneer